VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Etter at VID fusjonerte med Høyskolen Diakonova i Oslo 1. januar 2018 har høyskolen nå over 4400 studenter, 410 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger

Førsteamanuensis/førstelektor - psykologi

Vi søker etter en psykolog med engasjement for og erfaring fra det sosial- og helsefaglige praksisfeltet.

Ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for sosialfag, studiested Oslo er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i psykologi fra 1.8.18. Fakultet for sosialfag har ca. 800 studenter og ca. 37 årsverk fordelt på bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis, og flere videreutdanninger. Stillingen er i hovedsak knyttet til undervisning på studiene ved programområdet for sosialt arbeid, men noe undervisning på andre fakultet må også påregnes.

Vi vil utdanne reflekterte praktikere og er opptatt av å tilby studentene praksisnær og forskningsbasert undervisning. Vi har bredt samarbeid med praksisfeltet.

Om stillingen:

Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver
Fagområdet for stillingen er undervisning, veiledning og forskning innenfor programområde sosialt arbeid. Stillingen er knyttet til bachelor-, videre- og masterutdanninger. Særlig relevante kunnskapsområder er utviklingspsykologi, kunnskap om traumer, vold og overgrep, psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk.

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområder og vil ha ansvar for:

 • Undervisning, veiledning, tilbakemelding på arbeidskrav, bruk av ulike e-læringsverktøy, eksamensarbeid både på bachelor- og masternivå
 • Utvikling og gjennomføring av emner både på bachelor- og masternivå
 • Forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid
 • Administrasjon

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

Kvalifikasjonskrav

 • Profesjonsutdanning i psykologi
 • Oppnådd doktorgrad, tilkjent førstelektorkompetanse eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring fra det sosial-og helsefaglige praksisfeltet
 • Dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 10 studiepoeng. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik universitets og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av tre år.
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med undervisning og annet pedagogisk arbeid
 • Psykologspesialist

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • God formidlingsevne
 • God evne til å arbeide selvstendig og systematisk

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt meget stor vekt på personlig egnethet knyttet til skriftlig og muntlig formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumentert praktisk erfaring og FoU-arbeider fra ovennevnte fagområder vil også bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Høgskolen er en IA bedrift
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis/stillingskode 1198 førstelektor.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, livssyn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Innsendelse av søknad
Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad med CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste over alle søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Inntil 10 arbeider, vitenskapelige og/eller pedagogiske og/eller utviklingsarbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt i forbindelse med kompetansevurdering.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved høgskolen, ved Susanne Deila Finne, susanne.deila.finne@vid.no.Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist 28.02.2018

Tiltredelse: 1. august 2018 eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester og tre referanser.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med
dekan Elisabeth Brodtkorb, elisabeth.brodtkorb@vid.no , telefon +47 22451964 eller studieleder Inger Oterholm, inger.oterholm@vid.no , telefon +47 22451966.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Diakonveien 14-18
 • Jobbnorge-ID
  147825
 • Intern-ID
  18/00012 SDF
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger