NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i matematikkdidaktikk

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har omfattende forskningsaktivitet rettet mot skole og utdanning.

Ved institutt for lærerutdanning er det ledig en 100 % fast stilling som universitetslektor i matematikkdidaktikk.

Instituttet tilbyr 2-årig mastergrad i matematikkdidaktikk. I tillegg inngår emner i matematikk og matematikkdidaktikk i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanning, lektorutdanningen 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. NTNU tilbyr også videreutdanning i matematikk for lærere i både grunnskole og videregående skole. Fra høsten 2017 tilbys grunnskoleutdanningen som 5- årig masterutdanning.

Fagseksjonen for matematikk har for tiden to professor II, 17 førsteamanuenser og 10 universitetslektorer i fast stilling og to universitetslektorer i midlertidig stilling. I tillegg kommer to stipendiater.

Utover formelle faglige kvalifikasjoner vil personlig egnethet tillegges stor vekt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og til å gjennomføre en undervisningssituasjon med utgangspunkt i oppgitt tema. Studenter vil normalt være tilstede i undervisningssituasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i undervisning, veiledning og vurdering av lærerstudenter
 • Delta aktivt i videreutviklingen av faget i en spennende endringstid i lærerutdanningen
 • Delta i og videreutvikle vårt etter- og videreutdanningstilbud
 • Sammen med det øvrige personalet skal stillingene dekke hovedområdene innenfor matematikkfaget i lærerutdanningen, som f.eks. tallbegrepet, utvikling av tallforståelse, begrepsutvikling i geometri, ulike representasjoner i matematikk, herunder språkets rolle for læring av matematikk, og argumentasjon og bevis i matematikk.
 • Bidra til fagseksjonens forskning og strategiske satsinger

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes som universitetslektor må ha mastergrad/hovedfag i matematikkdidaktikk/matematikk. Dersom mastergraden er i matematikkdidaktikk, er det ønskelig at kandidaten har en bredere matematikkfaglig bakgrunn, tilsvarende et årsstudium i matematikk.
 • Ved ansettelse legges det vekt på utdanning, vitenskapelig produksjon, formidling og erfaring fra pedagogisk arbeid.
 • Pedagogisk erfaring fra norsk grunnutdanning og/eller andre relevante utdanningsinstitusjoner vil bli tillagt stor vekt.
 • Undervisningserfaring fra norsk grunnskole vil bli tillagt stor vekt.
 • Det er ønskelig at søkerne har ferdigheter knyttet til arbeid med IKT i læringsprosesser.
 • Det er ønskelig med praktisk universitetspedagogisk kompetanse eller tilsvarende. Den som ansettes uten å ha slik kompetanse, og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne i et skandinavisk språk. Søkere som mangler slik kompetanse, pålegges å dokumentere norskkunnskaper på nivå B2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk innen 3 år etter ansettelse.

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon bli tillagt stor vekt.

Vurderingen vil bygge på dokumenterte vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning i matematikkdidaktikk, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 412 200,- Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 412 200,- til kr. 621800,- i 100 % stilling, Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Ole Enge, telefon 98483281, e-post: ole.enge@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Aaste Line Strand på e-post: aaste.l.strand@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-110.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  147675
 • Intern-ID
  2017/41446
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger