NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk med særlig innretning mot 1–7-utdanningen.

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har omfattende forskningsaktivitet rettet mot skole og utdanning.

Norskmiljøet ved instituttet er i forskningsfronten nasjonalt med høy FoU-produksjon. Mange ansatte i seksjonen leder eller tar del i store eksternfinansierte forskningsprosjekter. For perioden 2016–2023 er «Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv» utpekt som et overordnet, tverrfaglig FoU-satsingsområde. Her er norskfaget sterkt inne med forskning på tekstproduksjon, tekstresepsjon og tekstrefleksjon. På utdanningssiden har norskmiljøet ansvar for grunnskolelærerutdanning med master i norskdidaktikk, 2-årig master i norskdidaktikk, fagdidaktikkundervisning i praktisk-pedagogisk utdanning, 5-årig lektorutdanning og norskdidaktiske videreutdanningsemner.

Fagseksjonen består for tiden av tre professorer, to dosenter, ti førsteamanuenser, en førstelektor, ni universitetslektorer, en post.doc. og fire stipendiater. Ved seksjonen organiseres all undervisning i team. Det betyr at et godt arbeidsmiljø og lyst og evne til samarbeid verdsettes høyt.

Arbeidsområder:

Stillingen innebærer undervisning, forskning og formidlingsarbeid i norsk/norskdidaktikk.

Den som ansettes, får et særlig ansvar med å bidra i arbeidet med å ivareta seksjonens oppgaver på grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn. Det er ønskelig at den som ansettes, har kompetanse i og interesse for begynneropplæring. Den som ansettes, må i tillegg regne med å bidra på andre fagområder og studieprogram, både på grunn- og masternivå. Den ansatte vil:

 • delta i undervisning, veiledning og vurdering av lærerstudenter.
 • delta i og videreutvikle vårt etter- og videreutdanningstilbud.
 • være en pådriver i seksjonens forskningsvirksomhet og mastersatsing.
 • dekke hovedområdene innenfor norskfaget, sammen med det øvrige personalet
 • oppmuntres til forskningsformidling og populærvitenskapelig formidling

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad/ph.d. i norsk eller norskdidaktikk eller tilsvarende. Søkere uten sluttført ph.d.-utdanning vil kunne bli tatt i betraktning dersom det kan dokumenteres at arbeidet er i sluttføringsfasen.
 • Søkere med forsknings- og/eller undervisningskompetanse som er relevant for 1–7-utdanningen, vil bli foretrukket. Eksempler på slik relevant kompetanse er barns språkutvikling, den første lese- og skriveopplæringen og barnelitteratur, men også annen kompetanse kan være aktuell.
 • Vitenskapelige arbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig med praktisk universitetspedagogisk kompetanse eller tilsvarende. Den som ansettes, uten å ha slik kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Den som ansettes, må beherske norsk svært godt, både muntlig og skriftlig. Studentene er morgendagens norsklærere og skal ha undervisning og faglig veiledning, skriftlig og muntlig, der norsk er arbeidsspråket.
 • Undervisningserfaring fra universitet/høgskole, samt fra grunnskole og/eller videregående skole vil bli vektlagt.
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon tillegges stor vekt.

Pedagogiske og didaktiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk/didaktisk kompetanse, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeidene, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Førsteamanuensis, kode 1011, lønnes med minimum årslønn kr. 485 700. Den som ansettes, vil normalt bli avlønnet fra kr. 494 400 til kr. 686 500 pr år avhengig av kvalifikasjoner.

Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive eventuell kunstnerisk forskning

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-107.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Lennart Jølle, lennart.jolle@ntnu.no, tlf 95945625.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Brith-Eli Åsland på epost: brith.e.asland@ntnu.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  147657
 • Intern-ID
  2017/39753
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger