NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Professor i matematikkdidaktikk

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har omfattende forskningsaktivitet rettet mot skole og utdanning

Ved instituttet er det ledig en 100 % fast stilling som professor i matematikkdidaktikk.

Instituttet tilbyr 2-årig mastergrad i matematikkdidaktikk. I tillegg inngår emner i matematikk og matematikkdidaktikk i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanning, lektorutdanningen 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. NTNU tilbyr også videreutdanning i matematikk for lærere i både grunnskole og videregående skole. Fra høsten 2017 tilbys grunnskoleutdanningen som 5- årig masterutdanning. 

Fagseksjonen for matematikk har for tiden to professor II, 17 førsteamanuenser og 10 universitetslektorer i fast stilling og to universitetslektorer i midlertidig stilling. I tillegg kommer to stipendiater.

Arbeidsområder:

 • Delta i undervisning, veiledning og vurdering av lærerstudenter
 • Være en spydspiss i avdelingens FoU virksomhet og mastersatsing
 • Delta i og videreutvikle vårt etter- og videreutdanningstilbud
 • Avdelingens profil innenfor forskning og utdanning er preget av en sterk profesjonsforankring og nære forbindelser mellom forskning, teori og praksis. Den som tilsettes i professoratet, må kunne bidra til å videreutvikle denne profilen.
 • Studentrelaterte oppgaver vil være knyttet til gjennomføring av undervisning, veiledning og eksamen etter gjeldende studieplaner og fastsatt studieprogram. Den som tilsettes, vil få jobbe med matematikkdidaktiske spørsmål på ulike nivå, inkludert videreutvikling av faget, undervisning og veiledning på alle nivå.
 • Bidra med nettverksbygging, forskningsformidling og allmennrettet formidling.

Kvalifikasjoner:

 • Den som ansettes må ha utført omfattende forskning og ha svært god kompetanse innen matematikkdidaktikk. Det er ønskelig med erfaring fra utvikling av nye fagområder. Om lag halvparten av stillingen er avsatt til forskning og forskningsrelatert virksomhet.
 • Ved ansettelse legges det vekt på utdanning, vitenskapelig produksjon, formidling og allsidig pedagogisk erfaring. For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal og nasjonal standard innen fagområdet.
 • Det kreves undervisningserfaring fra relevante utdanningsinstitusjoner og kjennskap til norsk grunnskole.
 • Praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.
 • Dersom det ikke melder seg fullt kvalifiserte søkere til stillingen, kan det bli aktuelt å foreta midlertidig tilsetting i inntil 3 år, med fast tilsetting etter ny og positiv kompetansevurdering, men uten ny utlysing av stillingen (jfr. Lov om universiteter og høyskoler § 6. 5 (1) ).
 • Det er en forutsetning at den som blir ansatt bosetter seg slik at han/hun kan være tilgjengelig for institusjonen.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk. Dersom den som ansettes ikke behersker et skandinavisk språk, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan oppvise tilfredsstillende kunnskaper i norsk eller i et annet skandinavisk språk. Ved ellers like vilkår vil en søker som allerede behersker et skandinavisk språk bli foretrukket.

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon bli tillagt stor vekt.

Vurderingen vil bygge på dokumenterte vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning i matematikkdidaktikk, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Stilling som professor kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 606 400,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 606 400,- til kr. 789 700,- Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Den totale arbeidsressursen skal fordeles på feltene forskning, veiledning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning/veiledning.

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • søknad i brevs form
 • CV
 • digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU- 111.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Ole Enge, ole.enge@ntnu.no  tlf. +4798483281

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Aaste Line Strand på epost: aaste.l.strand@ntnu.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  147538
 • Intern-ID
  2017/41447
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger