Universitetet i Bergen

Det psykologiske fakultet

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen

Stipendiat (4 år) ved Institutt for samfunnspsykologi

Ved Institutt for samfunnspsykologi er det ledig ei stilling som stipendiat frå 15. mai 2018, eller så snart tilsettingsprosessen er ferdig. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år, inkludert 25% pliktarbeid. Stillinga er knytt til det NFR-finansierte prosjektet «Clinical Encounters with refugees suffering from mental health problems».

 

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning av UiB sin eigen stab, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.

 

Den faglege verksemda ved Institutt for samfunnspsykologi (ISP) er omfattande og held internasjonalt nivå. Ved ISP har vi forsking og undervising innan ei rekkje grunndisiplinar som kognitiv psykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi, personlegdomspsykologi og innan anvende felt som skule- og opplæringspsykologi, arbeids -og organisasjonspsykologi og samfunnspsykologi. ISP har seks forskingsgrupper og fleire tilsette inngår i forskingsgrupper ved andre institutt.

 

Den som vert tilsett vil bli ein del av Forskingsgruppa for kulturelt mangfald i samfunn og arbeidsliv. Gruppa er tverrfaglig og arbeider med prosjekt knytt til migrasjon og etniske forskjellar, bl.a. forhold mellom majoritet og minoriteter, leiing i organisasjonar og helseåtferd. Eit sentralt utgangspunkt for forskingsgruppas arbeid er å bidra med forskingsbasert kunnskap som er relevant og viktig for løysing av samfunnsoppgåver knytt til integrering og utvikling av offentlige tenester tilpassa ulike deler av befolkninga.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Arbeidsoppgåvene vil vere del av eit større forskingsprosjekt «Clinical Encounters with refugees suffering from mental health problems». Ei målsetning i det overordna prosjektet er å skape betre forståing for korleis psykiske helsetenester kan tilpassast flyktningars behov, med fokus på flyktningar frå Syria, Afghanistan og Somalia. Prosjektet skal undersøke korleis desse flyktningane forstår og føretrekk å meistre psykiske helsevanskar, og deira erfaringar med offentlige helsetenester. Prosjektet skal vidare undersøkje korleis psykiske helsevanskar presentert av flyktningar vert oppfatta, diagnostisert og handsama av fastlegar. Data skal samlast inn gjennom fleire metodar, blant anna spørjeskjema og fokusgruppeintervju med flyktningar og fastlegar. Både filmopptak og intervjusituasjonar med legar og analyse av dette krev gode norskkunnskapar.

 

Prosjektskisse vil bli utarbeida i samarbeid med rettleiar og fagmiljø etter tilsetting.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • søkjarar må være cand. psychol. eller ha oppnådd mastergrad i psykologi eller andre relevante helsefag på søknadstidspunktet.
 • det er normalt eit krav om karakter B eller høgare på masteroppgåva/hovudoppgåva ved opptak til forskarutdanninga
 • erfaring frå klinisk arbeid er ein fordel
 • erfaring med flyktningar eller etniske minoriteter er ein fordel
 • arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, skriftleg og munnleg
 • god kjennskap til norsk samfunnsliv og organisering av norsk helsevesen

Om stipendiatstillinga:

Samla stipendperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, som hovudsakelig skal nyttast til undervisning, seminarleiing, rettleiing og sensurarbeid o.l. ved Institutt for samfunnspsykologi. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

 

Om forskarutdanninga:

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Ved vurdering av dine kvalifikasjonar til stillinga vil du også verte vurdert iht. krava for opptak til den organiserte forskarutdanninga ved Det psykologiske fakultet.

 

Nærare om forskarutdanninga ved Det psykologiske fakultet her.

 

Vi kan tilby:

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 50 (kode 1017 / LR20, alternativ 8) etter hovudtariffavtalane i staten. Dette utgjer ei årsløn på kr 436.900 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For søkjarar med spesialistutdanning kan høgare lønn bli vurdert.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser, motivasjonen for å søkje stillinga og relevant bakgrunn
 • namn og kontaktopplysningar til minst to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål (all høgare utdanning)
  • Søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle godkjenning av høgare utdanning
 • relevante attestar
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Du søkjer elektronisk i JobbNorge til Universitetet i Bergen via knappen på denne sida: «Søk stillinga». Søknad, CV og vedlegg skal kun sendast elektronisk i JobbNorge.

 

Vi gjer merksam på at søknader vert vurdert med den informasjonen og dei vedlegg som er knytt til søknaden i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk, og eventuelle omsetjingar må vere attesterte. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen.

 

Det er særs viktig at kvart av vedlegga som det skal takast omsyn til ved vurdering i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.

 

Søknadsfrist: 20.02.2018

Søknaden skal merkast: 18/653

 

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 

Professor Gro Mjeldheim Sandal, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, telefon 55 58 86 85, Gro.Sandal@uib.no  

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.


Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Institutt for samfunnspsykologi
 • Jobbnorge-ID
  147486
 • Intern-ID
  18/653
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger