Universitetet i Bergen

Geofysisk institutt

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen

Stipendiat i kryospheriske prosesser og iskjerne

Ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning er det ledig ei stilling som stipendiat i kryospheriske prosesser og iskjerne. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år, knytt til ERC Starting Grant prosjektet SNOWISO.

 

Om prosjekt og arbeidsoppgåver

Ph.d.-stillinga høyrer til det femårige ERC Start Grant prosjektet "Signals from the Surface Snow: Post-Depositional Processes Controlling Ice Core isotopic Fingerprint" - SNOWISO. Dei siste 50 åra har vår bruk av iskjerneoppføringar som klimaregister vært basert på den grunnleggjande føresetnaden om at isotopkomposisjonen av nedbør avsett på isflaten bestemmer iskjernen si vannisotopiske samansetning. Sidan isotopblandinga i nedbør føreset å vere regulert av klimaet, har dette gjort iskjerne-isotopar til ein av dei viktigaste proxyane for å rekonstruere klima. Nye samtidige målingar av snø- og vanndampisotopar har vist at overflatene sine snøbytter med det atmosfæriske vanndampisotopsignalet, endrar det avsette nedbørsisotop-signalet. Dette utfordrar standardparadigmet for tolking av iskjerne-proxyopptegninga og gir opphav til hypotesen om at isotopopptaket frå ein iskjerne bestemmast av ein kombinasjon av det atmosfæriske vanndampisotopsignalet, nedbørs-isopsignalet og postavsetnings-prosessane .

 

SNOWISO-prosjektet vil søke å verifisere denne nye hypotesen ved å kombinere laboratorie- og felteksperimenter med in situ observasjonar av snø- og vanndampisotopar i Grønland og Antarktis og kvantifisere og parametere snøluftisotoputvekslinga og etteravsetnings-handsaminga. Dette vil lette bruken av heile pakken med vannisotopar for å utlede tidligare endringar i klimasystemet. Ved å etablere korleis vannisotop-signalet registrerast i snøen, vil SNOWISO-prosjektet bygge grunnlaget for framtidig integrering av isotoperaktiverte generell sirkulasjonsmodell med iskjerneoppføringer.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Du må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i fysikk, matematikk, geofysikk eller miljøvitskap, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Masterstudentar kan søkje dersom dei fullførar den endelige mastereksamen før 01.04.2018. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Erfaring frå studiar i klimavitskap, feltarbeid og minst eitt programmeringsspråk er ein føremon

 • Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner

 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

 

Spesielle krav til stillinga
Den som vert tilsett må være forberedt på å vere inntil to månaders periodar i felt, spesielt på toppen av Grønland og Antarktis-isarkene. Til tider vil det innebere arbeid under kalde forhold, i små grupper, liten kontakt med omverda, og under det som kan karakteriserast som primitive forhold.

 

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

 

Vi kan tilby:

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternativ 8) p.t. NOK 436 900 brutto pr. år

  i det statlege lønnsregulativet. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.

 • medlemskap i Statens pensjonskasse

 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om dine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga. Konkrete tankar / idear om forskingsprosjektet og/eller kvifor du vurderer deg sjølv som ein framifrå kandidat til stillinga, vil bli verdsatt.

 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.

 • CV

 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom mastervitnemålet ikkje er ferdig, ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert.

 • relevante attestar

 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

 • Inntil tre peer-review publikasjoner med beskrivelse av ditt eget bidrag til arbeidet med publikasjonen

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Dr. Hans Christian Steen-Larsen, Universitetet i Bergen, Hans.Christian.Steen-Larsen@uib.no

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  147452
 • Intern-ID
  2017/15090
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger