Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Professor/førsteamanuensis i psykologi

Ved Høgskolen i Molde er det ledig stilling som professor/førsteamanuensis i psykologi. Den som ansettes må være spesialist i klinisk psykologi eller tilsvarende. Med stillingen følger hovedansvar for undervisning og forskning når det gjelder psykoterapeutiske perspektiv i det tverrprofesjonelle masterprogrammet ved avdelingen og i doktorgradsprogrammet til Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Videre vil det kreves kompetanse i utredning og behandling av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og vold. Dette er knyttet spesifikt opp til avdelingens tverrprofesjonelle videreutdanning i utredning og behandling av vold, og til doktorgradsprogrammet.

Den som ansettes må ha norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende, og faglig bakgrunn som er relevant i forhold til avdelingens master- og doktorgradsprogram/satsningsområder (http://www.himolde.no/studier/master%20og%20videreutdanning%20HS/). Klinisk erfaring vil tillegges vekt. Søkerne må ha undervisnings- og veiledererfaring på master- og doktorgradsnivå. Det legges videre vekt på aktiv forskning og nyere forskningspublisering.

Vi har en klar målsetting om å videreutvikle samarbeidet med lokalsamfunnet, det regionale helseforetaket og nasjonale kompetansemiljøer. Det vil blant annet være muligheter for å utvikle slikt faglig samarbeid gjennom bruk av bistillinger.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere uten dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning kan bli pålagt å gjennomføre dette innen to år. Den som ansettes må kunne undervise på norsk (eller et annet skandinavisk språk). Søkerens personlige egenskaper og kompetanse vil bli vektlagt. Her vektlegges både evnen til selvstendighet, samarbeid i team og med studenter, kolleger og andre aktuelle samarbeidspartnere. Omstillings- og endringskompetanse vil også bli vektlagt. Hvis det ikke er aktuell søker for ansettelse som professor vil vi vurdere ansettelse som førsteamanuensis dersom det melder seg søker som er i posisjon til å kunne søke opprykk til stilling som professor innen tre år etter ansettelse. Søkeren må angi hvilke(t) kompetansenivå som søkes. For tiden er 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

Stillingen lønnes i statens lønnsregulativ for tiden i normalspennet kr 704 800-769 100 (som professor, i ltr 76-79) eller kr 579 300-638 700 (som førsteamanuensis, i ltr 66-71). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås ved å henvende seg til dekan Heidi V. Haavardsen, på tlf 71214147 og professor Stål Bjørkly, tlf 71214012. Se også http://www.himolde.no/.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://jobbnorge.no/. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og de inntil 15 viktigste vitenskapelige publikasjonene som er relevant for bedømmelsen av kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 18. mars 2018

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentlegla § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Molde
 • Nettside
 • Kommune
  Molde
 • Arbeidssted
  Molde
 • Jobbnorge-ID
  147243
 • Intern-ID
  18/00098
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger