Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Ledige 6 stipendiatstillinger fra 1.10.2018

Kunsthøgskolen i Oslo skal drive kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå som frembringer ny kunst og design, ny kunnskap og ny innsikt om kunsten og dens omgivelser. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende, sikre fagutvikling og være forankret i kunstnerisk praksis. Stipendiatstillingene skal kvalifisere for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskningsstillinger innen høyere kunstutdanning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt.

Kunsthøgskolen i Oslo har nettopp etablert et eget doktorgradsprogram (PhD) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatstillingene er i det nye programmet. For tiden har Kunsthøgskolen i Oslo 21 aktive stipendiater i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

For 2018 har Kunsthøgskolen 6 ledige stillinger, og vi søker etter stipendiater med gode prosjekter med nasjonal og internasjonal relevans innenfor følgende fagområder:

 • Koreografi, ved avdeling Dans.
 • Interiørarkitektur og møbeldesign, ved avdeling Design.
 • Grafikk/tegning, tekstil, metall/smykke og kunst og offentlig rom, ved avdeling Kunst og håndverk.
 • Billedkunst, ved avdeling Kunstakademiet.
 • Utforsking av stemmen, dens utfordringer, muligheter, ulike sangteknikker og vedlikehold relatert til klassisk sang, ved avdeling Operahøgskolen.
 • Teater (herunder skuespill, regi, scenetekst, scenografi og dramaturgi), med prioritering av prosjekter som bidrar til generell diskursutvikling, ved avdeling Teaterhøgskolen.

Oppstart er 01.10.2018. Søkeren må angi hvilket fagområde det søkes til. Søknadsfrist 15. mars 2018.

Stilling som stipendiat er en 3-årig fulltidsstilling med normalarbeidstid og med rettigheter og plikter som gjelder for ansatte ved statlige universiteter og høgskoler. Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo. Stillingen lønnes som SKO 1017 Stipendiat etter Hovedtariffavtalen i LR20 alt.8, med begynnerlønn i ltr. 50 kr 436 900 brutto pr år.

Krav til søker og søknaden

Søker må kunne vise til anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang og nivå. Søker har normalt en mastergrad innenfor relevant kunstfelt. Dokumentert realkompetanse kan etter vurdering erstatte formalkompetanse.

Til søknadsfristen 15.3. skal du søke gjennom Kunsthøgskolens søknadsportal Jobbnorge, og vedlegge følgende:

 • Utfylt søknadsvedlegg, lastes ned her
 • Prosjektbeskrivelse, maks 3500 ord
 • Budsjettforslag
 • Utfyllende CV
 • Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet

Prosjektbeskrivelsen skal plassere prosjektet i et fag/forskingsfelt, og presentere tema, problemstillinger, kontekst, metode, og valg av arbeids- og presentasjonsformer. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en fremdriftsplan, og gjøre rede for særlige behov for faglige og materielle ressurser, eventuelle rettslige og etiske problemstillinger, og potensielle samarbeidsinstitusjoner og partnere.

Søknad og vedlegg kan være på skandinavisk eller engelsk språk. Alle vedlegg må være elektroniske og kunne lastes opp. Kun materiale innsendt innen søknadsfristen vil bli vurdert.

Søknaden og prosjektbeskrivelsen vurderes først av en fagkomite innenfor det aktuelle fagområdet. De mest aktuelle søknadene går videre til intervju og ekstern sakkyndig vurdering, før det besluttes hvilke søknader som skal innstilles til stillingene.

Kontakt

For mer informasjon om stipendiatordningen vennligst ta kontakt med Linda Thu, LindThu@khio.no eller Therese Veier, TherVeie@khio.no. For mer fagspesifikk informasjon vennligst ta kontakt med:

 • Suzanne Bjørneboe, SuzaBjor@khio.no, dekan ved Avdeling Dans
 • Karianne Bjellås Gilje, kbgilje@khio.no, dekan ved Avdeling Design
 • Stine Hebert, StinHebe@khio.no, dekan ved Avdeling Kunstakademiet
 • Ellen Aslaksen, Elleasla@khio.no, dekan ved Avdeling Kunst og håndverk
 • Tore Dingstad, ToreDing@khio.no, dekan ved Avdeling Operahøgskolen
 • Jon Refsdal Moe, JonRMoe@khio.no, dekan ved Avdeling Teaterhøgskolen

Kunsthøgskolen i Oslo har begrenset kapasitet til å gi individuell veiledning i søknadsprosessen. For utfyllende informasjon vises til Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo:  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-02-06-177

Tilleggsinformasjon
Informasjonsmøtet 31.1.2018 ble  videofilmet, og  er gjort tilgjengelig på nett.

http://www.khio.no/om-kunsthogskolen-i-oslo/aktuelt/vil-du-bli-stipendiat-pa-khio

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147012
 • Intern-ID
  TU-sak-2-2018
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger