NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Postdoktor innen tverrfaglig barneforskning

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktorfor en periode på to år, uten arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet: Havlandet Norge, Kystkultur, generasjon, bærekraft, som er en del av NTNUs tverrfakultære tematiske forskningssatsing: HAVROM.

Stillingen som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger.

Institutt for pedagogikk og livslang læring er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om barn, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er tverrfaglig barneforskning, pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap og universitetspedagogikk. Det er for tiden 60 vitenskapelig ansatte, 10 stipendiater og 2 postdoktorer ansatt ved instituttet.

Den utlyste stillingen er knyttet til det tverrfakultære pilotprosjektet Havlandet Norge. Kystkulturer, generasjon, bærekraft innenfor et av NTNUs fire tematiske satsingsområder Havrom. Prosjektet er ledet av professor Anne Trine Kjørholt og inkluderer forskere fra følgende fakulteter: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Fakultet for humanistiske fag, Fakultet for medisin og helsevitenskap og Vitenskapsmuseet I tillegg inngår et komparativt design med forskere fra Australia, Kypros, Irland og Færøyene, alle knyttet til den sosiale barne- og barndomsforskningen, med bakgrunn i antropologi, pedagogikk, historie, og sosiologi. https://www.ntnu.edu/oceans/havlandet-norge

Arbeidsområder

Postdoktoren som ansettes vil inngå som en del av den tverrfakultære forskergruppen i prosjektet: Havlandet Norge. Målet med dette prosjektet er å utvikle forskning om kystsamfunn i endring med vekt på et generasjonsperspektiv for å etablere en kunnskapsbase for utvikling av bærekraftige kystsamfunn i fremtiden. En kortfattet presentasjon av prosjektet er formulert på engelsk slik:

" Historically and today, Norway is a sea nation. Coastal communities are characterized as being in transition with regard to economies, working life, demography, and social-cultural life. Increasing ethnic diversity in many com- munities represents a challenge for education and inclusive societies. Modern technology has led to an increase in productivity with a decrease in the number of employees in the fishing industry, causing depopulation in some societies. Local identity, well-being and a sense of belonging to place and nature are important reasons for staying. Activities connected to coastal culture and relevance of education with regard to future work life is vital.

Across three generations and five countries, the programme explores work, everyday life and knowledge among children and their families, past and present. Historical perspectives are included. Qualitative methods with an emphasis on biographical interviews with three generations are applied, but mixed methods, including quantitative methods and analysis of political documents, literature of fiction and art are also welcomed. "Norway as a sea nation" includes studies of health and well-being across three generations (Faculty of medicine and health science), and representations of coastal life and generations in literature (Faculty of Humanities)

Postdoktor-prosjektet skal studere et eller flere av følgende temaer knyttet til kystsamfunn i endring med vekt på et generasjonsperspektiv og/eller barndom:

Kulturarv, fellesskap, og familieliv

Kysten som hjem; natur, identitet, tilhørighet

Kystfiske i endring, politikk, generasjon, verdier og livskvalitet

Kvalifikasjoner

For stillingen som post doktor kreves fullført norsk doktorgrad innenfor samfunnsvitenskapelig eller humanistiske fag eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. En doktorgrad innenfor sosiologi, antropologi, barndomsforskning, geografi eller historie vil være særlig relevant.

Postdoktorkandidaten som ansettes, vil inngå som en del av en tverrfaglig forskergruppe som omfatter fakultetene; Fakultet for medisin og helsevitenskap, Fakultet for humanistiske fag, Vitenskapsmuseet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Forskerteamet omfatter også internasjonale samarbeidspartnere fra fire land i tillegg til Norge. For stillingen kreves det gode kunnskaper i norsk og engelsk.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102 

Analytisk kompetanse, motivasjon for stillingen og en tverrfaglig tilnærming vil bli tillagt stor vekt. Personlig egnethet som samarbeidsevner, fleksibilitet, selvstendighet, initiativ og evne til å ta ansvar blir også vektlagt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Postdoktor kode 1352 avlønneslønnsramme 24 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 490 500 pr. mnd. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse 

Søknad

Sammen med søknaden til post doktorstilling vedlegges:

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 5 sider
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Anne Trine Kjørholt, telefon 73 59 62 41/91 89 76 07, e-post anne.trine.kjorholt@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther e-post sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU-112.

Søknadsfrist 18.02.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  146934
 • Intern-ID
  2018/129
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger