Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) er et landsdekkende senter med et styre opprettet av Kunnskapsdepartementet. Foruten å være en del av Det humanistiske fakultet er senteret en del av et nettverk av elleve nasjonale sentre, lagt under Utdanningsdirektoratet. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innenfor sitt ansvarsområde. Senteret arbeider med faglig utvikling, forskning, utadrettet virksomhet og relevant undervisning i tråd med fastsatt mandat. Senteret har et styre som øverste organ. Senterets virksomhet består av oppdrag gitt fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 50 ansatte tilknyttet senteret.

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 26.02.18

Universitetet i Stavanger har ledig fireårig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atderdsforskning (NSLA).

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 01.08.2018.

Tema for stipendiatet er læreres overføring av forskningsbasert kunnskap til praksis i klasserommet. Stipendiatet vil være rettet mot utvikling og pilotering av nettbasert veiledning av lærere med utgangspunkt i videoobservasjoner av en klasse som læreren underviser. Prosjektet skal designe et veiledningstiltak som prøves ut for en gruppe nyutdannede lærere og en gruppe med erfarne lærere. Ei sentral datakilde vil være observasjoner basert på Classroom assessment scoring system (CLASS). Også andre datakilder kan være aktuelle. Stipendiaten vil ha et hovedansvar for skåring og analyse av videoobservasjoner og det forutsettes derfor gode norskkunnskaper.  Erfaring med kvantitative forskningsmetoder vektlegges.

Avhandlingen er artikkelbasert, med artikler som publiseres i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og den som tilsettes må beherske engelsk på et nivå som gjør dette mulig.

Stipendiatet knyttes til Forskergruppen for innovasjonsarbeid og programorådet Kvalitet i klasseromsinteraksjon.  Det kan være aktuelt å knytte stipendiatet til et større prosjekt under utvikling. Hovedveileder vil være professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret.

Det forventes at søkere lager en prosjektbeskrivelse innenfor det aktuelle tema på fem sider, som legges ved søknaden. Det er et krav at prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i en eksisterende prosjektskisse, som kan fås tilsendt ved henvendelse til professor Sigrun K. Ertesvåg. For den som ansettes, vil prosjektbeskrivelsen være utgangspunktet for bearbeiding i samråd med veiledere med tanke på endelig prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultetet.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende utdanning, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som dermed gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det i tillegg til faglig nivå også bli lagt vekt på kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20, kr 437.000 bto pr år.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Dag Jostein Nordaker, tlf 51 83 40 23, epost dagjostein.nordaker@uis.no eller til professor Sigrund K. Ertesvåg, tlf 51 83 29 31, epost sigrun.ertesvag@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg., tlf 51 83 35 45, epost grete.marnburg@uis.no

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Prosjektskisse (5 sider), vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  146882
 • Intern-ID
  30078805
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger