UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen(HHT)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Tre stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomi

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig tre stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomi med mulighet for tilsetting på kvalifiseringsvilkår. Stillingene er plassert ved Handelshøgskolen ved UiT i Alta.

 

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til assisterende instituttleder Jørund Greibokk, tlf. 784 50461, mobil 922 07 447, epost jorund.greibrokk@uit.noeller instituttleder Nina Katrine Prebensen, tlf 776 46766, epost nina.prebensen@uit.no

 

 

Stillingenes forsknings-/arbeidsområde

De som tilsettes vil i hovedsak delta i undervisning, veiledning og utvikling på bachelor og masternivå (siviløkonom). Vi ønsker søkere som kan dekker ett eller flere av disse områdene: organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, ledelse, markedsføring og bedriftsøkonomisk analyse.

 

Kvalifikasjonskrav og krav til pedagogisk kompetanse

For tilsetting som førsteamanuensis kreves minimum norsk doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjon innen fagfeltet bedriftsøkonomi (bredt tolket).

 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen fagfeltet.

 

For tilsetting som universitetslektor kreves master i bedriftsøkonomi (siviløkonom) eller tilsvarende, relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis innen fagfeltet.

 

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk: https://result.uit.no/uniped/ og Universitets- og høgskolerådets (UHRs) Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.

 

Det vil legges vekt på personlig egnethet.

 

Språk

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig. Les hvordan du kan dekke språkkrav

 

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

 

Som hovedprinsipp skal tilsatte i stillingskategorien førsteamanuensis bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid. Tilsatte i stillingskategorien førstelektor inntil 30 % av tida til FoU arbeid og 70 % til undervisning og tilsatte i stillingskategorien universitetslektor inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

 

For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

 

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin

 

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

 

Arbeidssted for stillingene vil være Handelshøgskolen ved UiT i Alta. Undervisnings- og veiledningsoppgaver kan også påregnes ved Handelshøgskolens øvrige campuser.

 

Lønn

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor lønnes etter statens regulativ henholdsvis kode 1011, 1198 og 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

 

Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

 

Kvalifiseringsvilkår for stilling som førsteamanuensis

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. statsansatteloven § 9 og universitets- og høgskolelovens § 6-5,1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Kvalifiseringsvilkår for stilling som førstelektor og universitetslektor

Dersom det melder seg søkere som ikke oppfyller kravene til pedagogiske kvalifikasjoner, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søkeren må innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Kjønnskvotering

UiT Norges arktiske universitet ønsker å rekruttere kvinner til forskning. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

 

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen leveres innen fastsatt frist.

 

Send inn din søknad via www.jobbnorge.no

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
 • dokumentasjon av norskkunnskaper
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper

Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkerne ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

 

I tillegg skal søkerne gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der de peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

 

Informasjon  

Mer informasjon og retningslinjer det henvises til i våre kunngjøringer finnes her.

 

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studiegjeld til Statens lånekasse med maks. kr 25 000 pr år.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Alta
 • Jobbnorge-ID
  146686
 • Intern-ID
  2017/6167
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger