Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 950 bachelor-studenter, nær 450 masterstudenter og over 180 phd-studenter. Instituttet har nær 250 ansatte. Av disse er om lag 200 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 60 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Stipendiat innen digitalisering, innovasjon og teamarbeid i store IT-prosjekter

Stilling som stipendiat ledig ved institutt for informatikk, gruppen for programmering og software engineering (PSE).

Tilsettingen gjelder enten for en periode på 3 år eller en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid (undervisningsansvar ved instituttet). Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.07.2018.

Om stillingen

Norsk næringsliv blir stadig mer digitalisert og globalisert. Ny teknologi og kunnskap fører til endringer og nye forretningsmuligheter. I denne konteksten spiller smidige IT-prosjekter en stadig viktigere rolle, der man har fokus på effektiv systemutvikling, som er å lage IT-systemer av høy kvalitet på kort tid med lave kostnader. Systemutvikling er hovedsakelig en menneskelig aktivitet som foregår i organisasjoner. Norge har mange store IT-prosjekter, men det finnes lite forskning på hvordan tilpasse smidige praksiser til stor-skala prosjekter.

Selvstyrte team som innehar all nødvendig kompetanse inngår i økende grad i organiseringen av arbeidet i store og distribuerte IT-prosjekter. Slike kryssfunksjonelle team utnytter kompetansen på tvers av funksjoner og desentraliseres beslutningsmyndighet, noe som skaper flatere strukturer med økt medvirkning, distribuert ansvar og mer effektive beslutninger. For å øke sannsynligheten for vellykkede storskala IT-prosjekter, er det behov for ny kunnskap om hvordan mennesker i systemutviklingsteam kan jobbe best mulig effektivt sammen. I dette inngår å forske på hvordan fremme effektive team gjennom bedre kommunikasjon og koordinering, og tilrettelegging for læring, kunnskapsdeling og kontinuerlig innovasjon i store og globale prosjekter. Forskningen inngår i en kontekst der evaluering og forbedring av smidige prosesser og lean systemutvikling er sentralt.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Kandidaten må ha fullført og bestått mastergrad eller tilsvarende innenfor informatikk eller nærliggende fagområder som teknologi, innovasjon, organisasjon og ledelse.

Kandidaten må ha god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Kandidaten må kunne kommunisere på et skandinavisk språk fordi det vil gjennomføres empiriske undersøkelser i, og i tett samarbeid med, norsk industri.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD-studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato.

For mer informasjon se

Forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen

Forskerutdanning: ph.d. i realfag

Personlige egenskaper:

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

Vi tilbyr:

 • Lønn: NOK 436 900 – 490 900 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger:

Se retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner:

Viktoria Stray, 22840107 (93610848), stray@ifi.uio.no

Dag Sjøberg, 22840109 (92604578),  dagsj@ifi.uio.no

For spørsmål om rekrutteringssystemet vennligst kontakt personalkonsulent Helene Jansen, + 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  146622
 • Intern-ID
  2018/692 - 1017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger