Kriminalomsorgen region øst

Indre Østfold fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Indre Østfold fengsel inngår i Kriminalomsorgen region Øst. Fengselet består av Eidsberg avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 102 plasser og Trøgstad avdeling med lavere sikkerhetsnivå og 90 plasser. Eidsberg avdeling åpnet i juni 2017 etter omfattende utbyggingsprosjekt, og et fortsatt under oppbygging og utvikling mot full drift.

Fengselsbetjenter i turnus - faste stillinger og vikariater

Indre Østfold fengsel har ledig flere 100% stillinger som fengselsbetjenter. Dette gjelder både faste stillinger og vikariater på 6-12 måneders varighet.
Stillingene kan få innplassering i alle avdelinger – både med lavt og høyt sikkerhetsnivå, i fellesskapsavdelinger og mer restriktiv avdeling. Endelig ledighet og innplassering avgjøres av pågående interne ansettelsessaker og tjenesteinnplasseringer. 

Som fengselsbetjent er dine arbeidsoppgaver å utføre tjeneste i henhold til lov- og avtaleverk på etisk forsvarlig måte slik at ro, orden og sikkerhet blir opprettholdt. Dette innebærer å:

 • Veilede og bistå innsatte i daglige oppgaver – enkeltvis og i grupper 
 • Kontaktbetjentarbeid med blant annet å bistå innsatte med å utarbeid egne fremtidsplaner, inkludert sonings- og løslatelsesplaner 
 • Motivere innsatte til å følge og gjennomføre egne planer mot lovlydig liv etter løslatelse 
 • Delta på fremstillinger og gjennomføre visitasjoner 
 • Delta i fritidsaktiviteter – både tilrettelegging, organisering og aktiv deltagelse

 Alle ansatte i Indre Østfold fengsel må påregne å bidra i arbeidsoppgaver utenfor eget ansvarsområde etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • Til stillingen kreves bestått fengselsbetjentutdanning 
 • God kjennskap til Kriminalomsorgens mandat og mål 
 • God kjennskap til gjeldende IKT-systemer 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne – på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Evne til både samarbeid og selvstendig arbeid 
 • Evne til å kombinere struktur og ryddighet med fleksibel holdning til oppgaveløsning 
 • Ansvarsfull, tydelig og strukturert 
 • Like å omgås, og jobbe med, unge voksne 
 • Ha tro på endring og kunne jobbe med målrettede tiltak 
 • Evne til å bidra til et positivt arbeidsmiljø 

Vilkår:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 0264 fengselsbetjent LR 39 alt. 7, ltr., 37-48 (kr. 360 500 – 421 800) i statens lønnsregulativ. Lønnsplassering fastsettes etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Av lønn trekkes 2% medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. 
 • For stillingene gjelder 6 måneders prøvetid. Ansatte er underlagt uniformsplikt. 
 • Det må ikke være noe å utsette på vandelen til ansatte i kriminalomsorgen. Ved tilsetting må uttømmende politiattest fremlegges. 

Tiltredelse så snart som mulig og etter avtale.

Generelt:

Indre Østfold fengsel er en IA-bedrift. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og utnytte befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke – uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk- eller nasjonal bakgrunn. 

I henhold til Offentlleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har søkt om å bli unntatt offentlighet. Dersom unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli varslet om det før søkerliste offentliggjøres. 

Fullverdig CV med attester bes lastet opp sammen med søknaden. Originaler medbringes til intervju.

Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV kan kundeservice hos Jobb Norge kontaktes via kundeservice@jobbnorge.no eller tlf. 75542227.

Mer informasjon om Kriminalomsorgen finnes på www.kriminalomsorg.no

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av avdelingsleder/fengselsførstebetjent Tina Bratås, tlf. 69824211/ mob. 97170430

 

Søknadsfrist: 28.01.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Eidsberg, Trøgstad
 • Jobbnorge-ID
  146523
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger