NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i det lange 1800-tallets historie - HF 17-052

Ved Institutt for historiske studer (IHS) lyses det ut en 100 % fast stilling som førsteamanuensis i det lange 1800-tallets historie (perioden ca. 1780 årene-1914).

Informasjon om instituttet og om stillingen
Institutt for historiske studier er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og er lokalisert på Dragvoll. Instituttet har per i dag 31 fast vitenskapelige ansatte og 25 stipendiater/postdoc. Instituttet har ansvar for følgende undervisningsprogram: bachelor og master i arkeologi, bachelor og master i historie, bachelor og master i kulturminneforvaltning, bachelor og master i klassiske fag, bachelor og master i europastudier og femårig integrert lektormaster i historie. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/ihs

Stillingen vil bli tillagt ansvar for forskning og undervisning og veiledning (norsk og internasjonal historie) på BA-, MA- og PhD-nivå. Stillingen vil bestå av undervisning og forskning i omtrent like deler, samt undervisnings- og forskningsadministrative oppgaver. Den som tilsettes, deltar i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Stillingen vil primært være knyttet til instituttets historieprogram.

Kvalifikasjonskrav
Den som tilsettes må ha doktorgrad i historie.

Den som tilsettes i stillingen, må ha en sterk forskningsprofil innenfor det lange 1800-tallets historie (ca. 1780 årene-1914). Forskningskompetanse innen norsk historie i denne perioden vil bli tillagt særlig vekt i vurderingen av søkerne. Det vil bli lagt spesiell vekt på vitenskapelige arbeider fra de siste fem-seks årene.

Den som tilsettes må ha gode samarbeidsevner. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og søkerens evne til, og interesse for, å initiere og delta i forsknings- og utviklingsarbeid.

Søkeren må kunne dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse, samt veiledningserfaring vektlegges. Søkerens erfaring med, og motivasjon for, arbeid innen dette området vil bli vektlagt.

Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Språkferdigheter tilsvarende trinn 3 i norsk må kunne dokumenteres senest to år etter tiltredelse i stillingen.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn kr. 485.700,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 542.500,- til kr. 587.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs. Dokumentert utstrakt praktisk- pedagogisk kompetanse vil i enkelte tilfeller kunne gi fritak fra slikt kurs.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan ha daglig arbeidsplass ved instituttet.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes elektronisk via Jobbnorge og merkes HF 17-052. Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.

Til søknaden må du legge ved følgende:

 • CV, inkl. tre referansepersoner med kontaktinformasjon
 • fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
 • beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. Beskrivelsen bør inkludere, men ikke nødvendigvis være begrenset til, de inntil fem arbeidene nevnt nedenfor. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning
 • dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetets saksbehandler, tlf. nr. 73 59 76 84, eller på nettadressen: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 • attester og vitnemål
 • annen relevant informasjon

Det legges særlig vekt på

 • de vitenskapelige arbeidenes kvalitet og relevans
 • internasjonale og nasjonale fagfellevurderte publikasjoner
 • publiseringsaktivitet siste fem-seks år
 • evne til og interesse for å initiere og delta i forsknings- og utviklingsarbeid
 • i hvilken grad søkerne har undervisnings- og veiledningserfaring fra mastergrad og doktorgradsarbeider, samt formell universitetspedagogisk kompetanse
 • dokumentert pedagogisk kompetanse i form av utviklingsarbeid som nye emner, nye metoder, nye læremidler, etc.
 • gode samarbeidsevner og personlig egnethet

Prosess
Du skal IKKE legge ved vitenskapelige arbeider til søknaden. Etter søknadsfristen vil noen av søkerne bli innstilt til videre vurdering. Alle som har søkt, vil få beskjed om de blir innstilt eller ikke.

Søkere som blir innstilt, blir invitert til å sende inn et utvalg vitenskapelige arbeider som ansees som viktige for den sakkyndige komiteens evaluering av de nødvendige kvalifikasjonene. Det vil være anledning til å sende inn inntil fem utvalgte vitenskapelige arbeider (trykte eller utrykte), som søkeren ønsker vurdert ved bedømmelsen. Disse sendes elektronisk på e-post til Hege Kissten, hege.kissten@ntnu.no. Merk e-posten HF 17-052.

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås hos instituttets nestleder, professor Erik Opsahl, tlf. +47 992 29 128, e-post: erik.opsahl@ntnu.no, eller instituttleder Tor Einar Fagerland, tlf. +47 411 44 702, e-post: tor.e.fagerland@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet; Hege Kissten, tlf. +47 73 59 76 84, e-post: hege.kissten@ntnu.no.

Søknadsfrist: 31.01.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  146288
 • Intern-ID
  2017/39176
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger