Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i informasjonssystemer

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for informasjonssystemer er det ledig 100 % midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat innenfor informasjonssystemer for krisehåndtering for en periode på tre år evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ca. 75 tilsatte og ca. 1.500 studenter. Fakultet har fire institutter: Institutt for informasjonssystemer, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

 

Beskrivelse av stillingen


Stipendiatstillingen er tilknyttet Institutt for informasjonssystemer, og inngår som del av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) som er et tverrfaglig toppforskningssenter ved Universitetet i Agder. Senteret involverer ca. 20 forskere innen teknologi og samfunnsvitenskap, med fokus på hvordan nye løsninger basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan bidra til mer effektiv beredskap og krisehåndtering gjennom innhenting og integrasjon av informasjon fra ulike datakilder. Informasjon om CIEM er tilgjengelig her: ciem.uia.no 

 

Doktorgradsprosjektet vil utføres som del av forskningen i CIEMLab, som er en såkalt «living lab» der forskere og representanter fra ulike brukermiljø samarbeider om design, utvikling og testing av innovative løsninger for å støtte beredskap og krisehåndtering. Prosjektet vil fokusere på spesifikasjon, design, utvikling/tilpasning og utprøving av verktøy for etablering av situasjonsforståelse i krisesituasjoner, og støtte for effektiv informasjonsdeling og samhandling mellom ulike nødetater og beredskapsaktører. Aktuelle forskningsområder omfatter datafangst, analyse, integrasjon og visualisering av stordata (big data) fra ulike kilder (åpne data, sosiale medier, sensorer, satelittdata, etc.), maskinlæring, beslutningsstøtte og koordinering, kommunikasjon og informasjonsdeling mellom operasjonssenter og ulike aktører i felt, samt informasjonssikkerhet og personvern. Prosjektet vil innebære utstrakt kontakt med norske beredskapsaktører.

 

Kvalifikasjoner og vilkår


Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets PhD-spesialisering i informasjonssystemer og vil bli tilknyttet Senter for integrert krisehåndtering (CIEM). Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om fakultetets doktorgradsprogram og spesialiseringer  

 

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor informasjonssystemer eller tilsvarende område, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). I tillegg må aktuelle søkere beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse relatert til forskningsområdene skissert ovenfor, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teorigrunnlag og metodisk tilnærming. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en framdriftsplan for arbeidet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknadene. Søkere rangeres etter vurdering av søkernes kompetanse og potensial. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider, samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Vi tilbyr:

 • Veiledning og Ph.D.-oppfølging
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Muligheter for fleksibel arbeidstid

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 436.900. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad


Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen". CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • Vitnemål og attester*
 • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse (10 sider)

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

 

Det er søkers ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist: 20. februar 2018.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Bjørn Erik Munkvold, leder for PhD-spesialisering i informasjonssystemer og leder Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), tlf. +47 48125922, epost bjorn.e.munkvold@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  146142
 • Intern-ID
  Ref. 228/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger