NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innen fagområdet teknikk og industriell produksjon

Institutt for lærerutdanning tilbyr et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring, og er et av NTNUs største med 4000 studenter og cirka 360 ansatte. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning samt to nasjonale ressurssentre med formål å styrke kompetansen i grunnleggende ferdigheter i barnehager og skoler over hele landet. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Institutt for lærerutdanning har eget ph.d- program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole og er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

 

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

 

Ved Institutt for lærerutdanning (ILU) er det ledig 50 % fast stilling som universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet teknikk – og industriell produksjon. Instituttet vil prøve å legge til rette for at den som ansettes kan kvalifisere seg til førstelektor innenfor yrkesdidaktikk/yrkespedagogikk eller tilsvarende.

Den som ansettes vil tilhøre fagseksjon for yrkesfag, skoleutvikling og skoleledelse. Yrkesfag ved Institutt for lærerutdanning omfatter pr. i dag undervisningstilbud på treårig bachelorutdanning for yrkesfaglærere (YFL) innenfor bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, og teknikk- og industriell produksjon. Vår virksomhet omfatter også yrkesdidaktikk på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-y), etter- og videreutdanning og master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon for yrkesfag.

Fagseksjonen har for tiden seks fast ansatte i full stilling og tre deltidsstillinger som jobber med grunnutdanning. De faste stillingene omfatter to førsteamanuenser, to førstelektorer og to universitetslektorer. I tillegg til nevnte stillinger har vi ansatt en stipendiat og en professor i toerstilling på deltid.

Arbeidsoppgavene knyttet til stillingen vil hovedsakelig være undervisning og veiledning av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon. I tillegg vil den som tilsettes delta i utviklingsarbeid i eget team samt følge opp studenter i praksis.

Vi søker en medarbeider som inspireres av å drive med opplæring, har et engasjement for fag- og yrkesopplæring og bruker varierte arbeidsmetoder for å motivere studenter og kolleger. Det er også viktig å være strukturert i arbeidet, og at man har et ønske om å bidra til at teamet skal lykkes i fellesskap.

Arbeidsområder:

 • ansvar for undervisning samt oppfølging av studenter i praksis
 • delta i utviklingsarbeid innen yrkesdidaktikk på teknikk- og industriell produksjon
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • administrative oppgaver
 • ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige faglige tilsatte
 • delta i gjennomføringen av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innen yrkespedagogikk /yrkesdidaktikk og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå, og/eller relevant yrkespraksis eller utviklingsarbeid av et visst omfang.
 • Det kreves fag/svennebrev i et fagbrevområde innenfor teknikk- og industriell produksjon, erfaring fra utøvelse av et teknikk- og industriell produksjonsyrke, samt godt nettverk og bransjekunnskap innen fag i teknikk- og industriell produksjon.
 • Dybde og breddekompetanse ut over eget fag/svennebrev er en fordel, det samme er erfaring fra videregående opplæring innen fag i teknikk- og industriell produksjon
 • Det er ønskelig med praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.
 • Søkeren må ha godkjent yrkesfaglærerutdanning; treårig yrkesfaglærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.
 • Vi søker en person som er selvstendig, løsningsorientert, sosial, samarbeidsvillig, utadvendt, kreativ og med motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

 Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurdering av pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, erfaring fra undervisning, veiledning og praksisveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte pedagogisk prøving ved en prøveundervisning og intervju.

Det er ønskelig at den som tilsettes også jobber innen yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring, i kombinasjon med 50 % stilling som universitetslektor. En nær tilknytning til fagfeltet i videregående skole er fordelaktig for begge miljøer.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Universitetslektor kode 1009 lønnes i lønnsramme 25, med minimum årslønn kr 412 200 i 100 % stilling i Statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han / hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikten fordeles på feltene undervisning, tid til faglig utvikling og administrasjon. For tiden tillegges universitetslektorer 80 % undervisning.

Dersom den som tilsettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter via www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive eventuell kunstnerisk forskning

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Relevante attester og vitnemål legges ved elektorinisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidater som innkalles til intvervju. Søknaden merkes med SU-91.  

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagenhetsleder Anna Rapp, anna.cecilia.rapp@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Marianne Gomo, marianne.gomo@ntnu.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet/Moholt
 • Jobbnorge-ID
  145917
 • Intern-ID
  2017/34152
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger