NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i drama/teater fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning tilbyr et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring, og er et av NTNUs største med 4000 studenter og cirka 360 ansatte. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning samt to nasjonale ressurssentre med formål å styrke kompetansen i grunnleggende ferdigheter i barnehager og skoler over hele landet. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Institutt for lærerutdanning har eget ph.d- program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole og er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

 

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap

 

Ved Institutt for lærerutdanning er det fra 01.01.18 ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i drama/teater fagdidaktikk.

Den som ansettes vil tilhøre fagseksjon for kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen har ansvaret for undervisning i grunnskolelærerutdanning med master i kroppsøving, kunst & håndverk og musikk; 2-årig master i kunstfagdidaktikk; fagdidaktikkundervisning i ulike kunstfag og kroppsøving i praktisk-pedagogisk utdanning; 5-årig lektorutdanning; og noe undervisning i vitenskapsteori og analysemetoder på master- og ph.d.-nivå.

Fagseksjonen har for tiden vitenskapelig ansatte med bakgrunn i ulike kunstfag, kroppsøving og idrett. Det er 2 professorer, 1 professor II, 6 førsteamanuenser, 5 førstelektorer, 15 universitetslektorer og 3 stipendiater.

Arbeidsområder:

Førsteamanuensen i drama/teater fagdidaktikk skal bedrive undervisning, forskning (som kan inkludere kunstnerisk forskning) og formidlingsarbeid. Den som ansettes skal særlig ivareta drama/teater fagdidaktikk i undervisning og forskning, men dette skjer i et kollegialt team der kunstfagdidaktikk, kroppslig læring og estetisk tilnærming til læring er sentralt på tvers av fagene i fagseksjonen, og utover den. Det forventes av den som ansettes å kunne gå inn i og bidra i tverrkunstfaglige og tverrfaglige undervisning- og forskningssamarbeider og bidra til fagseksjonens og instituttets ulike arbeidsområder. Den ansatte skal særlig

 • Ha ansvar for undervisning og forskning innen drama/teater fagdidaktikk spesielt og kunstfagdidaktikk generelt.
 • Jobbe med styrking av dramapedagogikk, drama/teater fagdidaktikk og kunstfagdidaktikk ved instituttet, i ulike utdanningsløp der det er relevant. 
 • Bedrive forskning (som kan inkludere kunstnerisk forskning) på fagfeltet drama/teater fagdidaktikk, kunstfagdidaktikk og andre beslektede og relevante forskningsfelt, inklusive publisering i nasjonale, nordiske og internasjonale publikasjonskanaler samt ved eget ønske kunstneriske arbeider i det offentlige rom.
 • Bedrive forskningsformidling.
 • Veilede studenter i ulike utdanningsløp

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i fagseksjonen medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

 • Ph.d.-grad i drama/teater fagdidaktikk, dramapedagogikk, anvendt teater eller tilsvarende. 
 • Solide dokumenterte forskningskvalifikasjoner innen fagområdet drama/teater fagdidaktikk, eller beslektet relevant fagfelt som dramapedagogikk eller anvendt teater.
 • Undervisningserfaring i drama/teater fra norsk eller nordisk ungdomsskole, kulturskole, det frie kunst- og kulturfeltet og/eller videregående skole.
 • Undervisningserfaring fra lærerutdanning eller drama/teater i UH-sektoren.
 • Praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende.
 • Gode muntlig og skriftlig ferdigheter i norsk, svensk eller dansk er, da undervisningen skjer på norsk og inkluderer praksisbesøk i norsk skole/kulturskole/det frie kulturfeltet, samt veiledning av norske/nordiske tekster.

Det er også krav om praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Dersom den som tilsettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon, vil bli tillagt stor vekt. 

Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Stilling som førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 485 700,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 485 700,- til kr. 719 600,- Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 8 vitenskapelige arbeider, inklusive eventuell kunstnerisk forskning

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU- 88.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Tone Pernille Østern tone.pernille.ostern@ntnu.no tlf. 97732771 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR-seksjonen ved Marianne Gomo på epost: marianne.gomo@ntnu.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  145911
 • Intern-ID
  2017/24141
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger