NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i historie fagdidaktikk

Universitetslektor i historie fagdidaktikk - fast 100 % stilling

Institutt for lærerutdanning tilbyr et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring, og er et av NTNUs største med 4000 studenter og cirka 360 ansatte. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning samt to nasjonale sentre med formål å styrke kompetansen i fag og grunnleggende ferdigheter i barnehager, skoler og lærerutdanninger over hele landet. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Institutt for lærerutdanning har eget ph.d- program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole og er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap 

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en fast 100% stilling som universitetslektor i historie fagdidaktikk.

Stillingen tilhører fagseksjon for samfunnsfag. Historie-emner inngår i masterprogrammene i grunnskolelærerutdanning, i lektorutdanningene, praktisk-pedagogiske utdanninger og 2-årige mastergradstilbud i samfunnsfagdidaktikk. Fagseksjonen har dessuten ansvar for undervisning i fagdidaktikk i samfunnskunnskap, geografi og KRLE, i tillegg til bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning.

Fagseksjonen består for tiden av 5 professorer, 11 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 15 universitetslektorer samt tre stipendiater.

Arbeidsområder:

 • Undervisning knyttet til instituttets studietilbud innen historie fagdidaktikk og fellessamfunnsfagdidaktikk.
 • Arbeid med videreutvikling av fagområdet, emneplaner og undervisning.
 • Bidra til seksjonens forskning og strategiske satsinger.
 • Oppfølging av studenter i praksis.
 • Administrative oppgaver.
 • Faglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatte.

Den som tilsettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret. Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

 • Hovedfag/mastergrad i historie eller samfunnsfagdidaktikk
 • Den som tilsettes må dokumentere solide kvalifikasjoner innen fagområdet historie fagdidaktikk.
 • Undervisningserfaring fra norsk ungdomsskole og/eller videregående skole er sterkt ønskelig.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk eller annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk er ønskelig.
 • Erfaring fra lærerutdanning, samt erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt.
 • Det er ønskelig med praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon, bli tillagt stor vekt.

Ved vurderingen blir det lagt vekt på erfaring fra og medvirkning i forsknings- og utviklingsarbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning samt pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 412 200,- Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 412 200,- til kr. 621 800,- i 100 % stilling, Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Dersom den som tilsettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive eventuell kunstnerisk forskning

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU- 104.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelde både vitenskapelige og kunstneriske arbeider. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Gunnar Grut, telefon +47 980 93 322 eller e-post: gunnar.grut@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Brith-Eli Åsland på epost: brith.e.asland@ntnu.no


 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet/Moholt
 • Jobbnorge-ID
  145880
 • Intern-ID
  2017/38039
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger