Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

ARENA Senter for europaforsking er eit fleirfagleg forskingssenter ved Universitetet i Oslo som tek føre seg dei politiske integrasjonsprosessane i Europa. ARENA deltek i ei rekkje internasjonale nettverk og er engasjert i fleire større forskingsprosjekt. Forskinga er organisert langs fire dimensjonar: ein europeisk demokratisk orden, den institusjonelle-administrative orden i EU, ekspertise og kunnskap i EU og europeisk utanriks- og tryggleikspolitikk. Dei ulike tema som vert studert strekkjer seg frå måten EU-institusjonane verkar på, moglegheita for eit demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effektar av EU på nasjonalstaten, fleirnivåstyring og ekspertise og Noregs rolle i det nye Europa.

Ledig stilling som forskingsassistent ved ARENA

ARENA Senter for europaforsking lyser ut ei stilling (100%) som forskingsassistent (SKO 1020). Stillinga er ledig frå februar 2018. Tilsettinga er mellombels for eitt år, men kan bli forlenga.

 

ARENA er eit forskingssenter ved Det samfunnsvitskapelege fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret har som hovudmål å vidareutvikle miljøet som eit nasjonalt tyngdepunkt for forsking på politisk integrasjon i Europa og som eit av dei leiande sentra på dette området internasjonalt. ARENA koordinerer og deltek i fleire internasjonale nettverk og prosjekt finansiert av EU sitt Horisont 2020-program og Noregs forskingsråd. Omfattande assistentoppgåver vil være knytt til prosjekta Reconsidering European Contributions to Global Justice (GLOBUS), The Post-Crisis Legitimacy of the European Union (PLATO), Democracy and Expert Rule: In Search of Reflexive Legitimacy (REFLEX), The Academic Research Network on Agencification of EU Executive Governance (TARN) og Expertization of Public Inquiry Commissions in a Europeanized Administrative Order (EUREX). Sjå også ARENA sine nettsider: www.arena.uio.no.

 

Arbeidsoppgåvene til forskingsassistenten vil være varierte og innebere vitskapleg assistanse til enkeltforskarar, drift av prosjekt og andre administrative oppgåver knytt til den generelle drifta av senteret. Dei mest sentrale oppgåvene vil være klargjering av vitskaplege manuskript til artiklar, bøker og senteret sine working paper- og rapportseriar (ARENA, GLOBUS, TARN) (språkredigering, litteratursjekk, formatering og publisering), samt støtte til organisering av arrangement, både møter, seminar, workshops og større konferansar. Arbeidet vil også kunne omfatte støtte til senteret sine forskarar med datainnsamling, koding og analyse, litteratursøk, enkel forskingsadministrasjon, formidling og nettpublisering, i tillegg til andre praktiske oppgåver. Arbeidsspråk er engelsk.

 

Kvalifikasjonar

 • Vi søker ein person som har fullført ein mastergrad innanfor samfunnsfag, jus eller humaniora.
 • Vi føreset at man har kunnskap om eller utdanning innan dei faglege tema det vert forska på ved ARENA. Du bør ha grunnleggande kunnskap om EU og ei særskild interesse for forsking på europeisk integrasjon og Den europeiske union.

 • Særs god kjennskap til tekstredigering og kunne bruke Word på avansert nivå.

 • God kjennskap til og erfaring med Excel, Adobe Pro, Adobe InDesign, statistikkprogram og andre relevante program vil være ein føremon.

 • Bør ha særs god skriftleg og munnleg framstillingsevne både på norsk og engelsk og ha god oversikt over rettskriving og grammatikk.

 • Det vil vere ein føremon med erfaring frå ei eller fleire av arbeidsoppgåvene, som ferdigstilling av manuskript, produksjon av rapportar på nett og på trykk, ansvar for arrangement og nettpublisering i Vortex. Opplæring vert gitt.

 Personlige eigenskaper

 • Vi søker ein person som er grundig, påliteleg og fleksibel, med eit auge for detaljar.

 • Evne til å ta ansvar og initiativ og arbeide sjølvstendig.

 • Ein må kunne arbeide under tidspress og handtere å arbeide med fleire oppgåver parallelt. 

Vi tilbyr

 • Ei variert stilling i eit aktivt internasjonalt forskingsmiljø
 • Eit hyggeleg og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn for SKO 1020: 404.000-436.900 avh. av kompentanse

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju.

 

Elektronisk søknad må innehalde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål med karakterutskrifter
 • Referansar

 

I følgje offentlegheitslova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentlege

sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på den offentlege søkjarlista.

 

Søknadsfrist 15. februar 2018

 

Kontakt administrativ leiar Tara Sarin (tara.sarin@arena.uio.no tlf: 22 85 87 01) ved

spørsmål om stillinga.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145802
 • Intern-ID
  2018/655
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger