Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) er et tverrfaglig senter med 40 ansatte som driver forskning, undervisning og formidling innenfor fagfeltene innovasjon og vitenskaps- og teknologistudier (STS). Senteret er underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. En stor del av senterets aktivitet er knyttet til forskningsprosjekter finansiert av eksterne finansiører. Utdanningstilbudet består av forskerutdanning (ph.d.-program) og to masterprogrammer. Senteret er vertskap for OSIRIS (Oslo Institute for Research on the Impact of Science).

Postdoktor tilknyttet prosjekt om innovasjon i helsesektoren

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Samfunnsvitenskapelig fakultet og Center for Connected Care (C3), Oslo Universitetssykehus lyser ut en felles postdoktorstilling.

Stillingsbeskrivelse

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Center for Connected Care (C3) ved Oslo Universitetssykehus inviterer søkere til en fireårig postdoktorstilling knyttet til studier av innovasjon og anvendelse av forskningsbasert kunnskap i helsesektoren. Mer spesifikt skal stillingen bidra til å kaste lys over innovasjonsprosesser i helsesektoren og de resultater som skapes gjennom innovasjon, og i denne sammenheng også se på den rollen forskningsbasert kunnskap spiller for innovasjon i helsesektoren.

Stillingen finansieres gjennom et samarbeid mellom to flerårige forskningssentre som begge jobber med å fremskaffe ny kunnskap om hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon foregår i helsesektoren. Stillingen forventes bidra til å utvikle perspektiver av relevans for begge sentrene og gjennomføre empirisk forsking på temaet kunnskapsspredning og innovasjon på norske sykehus, i nært samarbeid med forskere i sentrene og med sykehus i Osloregionen.

Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS) er i hovedsak finansiert av Forinnpol-programmet i Norges forskningsråd. Målet med senteret er å studere hvordan og under hvilke betingelser forskning tas i bruk.

Center for Connected Care (C3) er et forsknings- og innovasjonsenter lokalisert ved Oslo Universitetssykehus, finansiert av Norges Forskningsråd gjennom ordningen Senter for Forskningsdrevet Innovasjon. Målet med senteret er å øke innovasjonstakten og spredning av spesielt pasient-nære innovasjoner i det norske helsevesenet.

Den utlyste stillingen er tilknyttet et arbeid for å kartlegge og forske på innovasjonsaktivitet i sykehussektoren. Stillingen vil i hovedsak ha som oppgave å utvikle en metode for å kartlegge kunnskapsspredning og innovasjon i helsesektoren, og teste ut denne gjennom empiriske studier i den norske sykehussektoren. Stillingen skal også følge og evaluere innføringen av et nasjonalt system for innovasjonsmålinger i helsesektoren, som vil gi tilgang til data for beregning og videreutvikling av aktivitetens- og verdivurderinger av innovasjonsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Kandidaten vil ha sin hovedarbeidsplass ved TIK på Universitetet i Oslo, og tilhørighet til faggruppen for innovasjonsstudier, men vil også tilbringe deler av arbeidstiden på Oslo Universitetssykehus (avtales nærmere).

Forskere på TIK bruker tverrfaglige perspektiver og både kvantitative og kvalitative metoder i undersøkelser av kunnskap, teknologi og innovasjon. De publiserer i ledende vitenskapelige tidsskrifter og har sterke bånd til ledende fagmiljøer i andre land. Det kan det være aktuelt med et opphold hos en av partnerinstitusjonene i OSIRIS, eller ved andre ledende fagmiljøer internasjonalt. I tillegg er TIK medlem i EU-SPRI-nettverket for forsknings- og innovasjonspolitiske studier som har et omfattende tilbud særlig til yngre forskere.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kandidater må ha doktorgrad innenfor samfunnsvitenskap eller et annet relevant fagområde, aller helst med direkte relevans for fagområdet innovasjonsstudier. Bare kandidater som har sendt inn avhandlingen sin før søknadsfristen for stillingen kan søke, og en forutsetning for å bli ansatt er å ha blitt tildelt doktorgraden.

I tillegg til relevant utdanningsbakgrunn må kandidaten dokumentere interesse for innovasjon i helsesektoren, samt kunne demonstrere erfaring med relevante empiriske tilnærminger (survey, indikatorarbeid mm). Dette synliggjøres i et motivasjonsbrev. Prosjektlederkompetanse og dokumentert kunnskap om helsesektoren vil være en fordel.

Siden mye av det empiriske arbeidet vil foregå innenfor sykehussystemet må kandidaten beherske norsk eller annet skandinavisk språk. I tillegg må kandidaten ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

I motivasjonsbrevet bør kandidaten beskrive sin faglige bakgrunn og kvalifikasjoner, indikere hvilke teoretiske og empiriske perspektiver som er mest relevante for arbeidet, erfaring med og mål for publisering, samt beskrive hvordan deres bakgrunn passer inn i OSIRIS og C3, og i den aktuelle stillingen.

Ved vurdering av søkere vil spesiell vekt legges på kandidatenes faglige bakgrunn og akademiske potensial, samt den personlige egnetheten til og motivasjonen for det aktuelle prosjektet. Intervjuer vil gjennomføres med et mindre antall søkere.

Vi tilbyr

 • Lønn mellom NOK 490 900 – 590 000, avhengig av kompetansenivå og erfaring.
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø og mulighet for å arbeide nært praksis i sykehusene
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som inneholder tanker om teoretisk perspektiv og empirisk arbeid knyttet til stillingen, forankring i OSIRIS og C3, samt annen relevant informasjon (maksimum 5 sider)
 • CV med liste over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrative erfaring, prosjekterfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte skriftlige arbeider.
 • Vitnemål fra høyere utdanning
 • Inntil tre vitenskapelige publikasjoner som kandidatene ønsker skal være del av beslutningsgrunnlaget.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen». Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 7 February 2018

Kontaktpersoner:

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145385
 • Intern-ID
  2017/13760
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger