Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige tilsatte, 14 midlertidige stipendiater og postdoktorer og 12 administrative tilsatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Vitenskapelig assistent ved Institutt for spesialpedagogikk

En to-årig stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1020) er nå ledig ved instituttets lab for test, observasjon og læring, The Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL).

Om stillingen

Med fokus på test, observasjon og læring, er etableringen av O-AILL motivert av nyere metodologiske og teknologiske framskritt innenfor kognitive, psykometriske og digitale vitenskaper. Nye tekniske og digitale løsninger har åpnet muligheter for nye måter å forske, undervise og formidle på. O-AILL skal være en arena der tidsmessige løsninger tas i bruk - i studier av samspill, av individuelle ferdigheter og av læring. Dette omfatter utvikling og bruk av teknologisk og digitalt oppdaterte metoder som kan styrke forskeres og studenters innsikt i «on-line-læring», «on-line-assessment» og videobaserte nærstudier av samspill.

Oppdatert forskning er sentralt for å møte mangfoldet av opplæringsbehov, styrke støttetiltak og gi kunnskapsbaserte anbefalinger om intervensjoner i det spesialpedagogiske fagfeltet. O-AILL skal ha tilgjengelig en oppdatert samling av kartleggingsverktøy, forskningsutstyr og kliniske fasiliteter for forskere og studenter. Labens virksomhet skal inkludere studenter på master- og bachelornivå i pågående forskning. Labens ressurser og kompetanse skal bidra til å utdanne oppdaterte og reflekterte studenter når det gjelder kartlegging, spesialpedagogiske tiltak, sakkyndighetsarbeid og rådgivning.

Den som tilsettes skal i samarbeid med labens faglige ledelse ha et ansvar for den daglige driften og aktivitetsutviklingen i laben. Det innebærer å nyttiggjøre seg aktuelt materiell og utstyr, inkludert tidsmessig digital og annen teknologi og kunnskap, i forskning og undervisning knyttet til test, observasjon og læring. Vedkommende skal inngå i innovativt orienterte team, først og fremst internt, men også med nabodisipliner nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet internt ved instituttet vil omfatte fagpersoner på ulike fagområder som hørselsvansker, språk- og talevansker, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemning. Viktige samarbeidsparter er også foreldre, lærere, spesialpedagoger og andre som til daglig har ansvar for barn og unge som deltar i forskning i labens regi. Videreutvikling og modernisering av instituttets samling av test- og observasjonsmateriell, vedlikehold av nettsider, samt løpende oppdatering av labens utstyr vil også være sentrale arbeidsoppgaver, i et samarbeid med kollegaer ved og utenfor instituttet.

Kvalifikasjonskrav

Det stilles krav om fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk eller andre relaterte disipliner som lingvistikk og psykologi. Ettersom rekruttering av forskningsdeltakere, samarbeid med foreldre og kartlegging av barns språkferdigheter vil være blant den vitenskapelige assistentens arbeidsoppgaver, er det et krav at den som tilsettes mestrer norsk godt både muntlig og skriftlig.

Ved vurdering av søknadene vil det videre bli lagt vekt på:

 • Da labens virke ligger i skjæringsfeltet mellom teknologi og spesialpedagogikk, vil interesse og kompetanse    på begge områder bli verdsatt. Spesielt god kompetanse på ett område kan også kompensere for svakere  kompetanse på det andre.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen, herunder samarbeidsevne, kontaktevne med barn og  voksne,  og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner.
 • Erfaring med testing og observasjon av språklige, kognitive og sosiale ferdigheter hos barn.
 • Erfaring med bruk og utvikling av digitale og tekniske hjelpemidler i forskning og undervisning.
 • Evne til løsningsorientert håndtering av tekniske utfordringer.
 • Interesse for forskning og statistisk analyse.
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig.
 • Gode språklige ferdigheter på engelsk.

Den som tilsettes forventes å sette seg inn i, og følge, de etiske retningslinjene som er utviklet nasjonalt og lokalt for håndtering av sensitive data. Ved behov innebærer dette et aktivt samarbeid med f.eks. Tjenester for sensitive data (TSD) ved UiO og De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det innebær også at labens virksomhet gjennomføres på etisk forbilledlige måter.   

Vi tilbyr

 • Lønn 416 600 - 451 300 kr per år, avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig, innovativt og stimulerende arbeidsmiljø.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV som også omfatter en oversikt over eventuelle allerede publiserte faglige/ vitenskapelige arbeider
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester.
 • For utenlandske vitnemål: Utskrifter av studiehåndbøker e.l. som beskriver innholdet i og rammen for de studier som legges til grunn for søknaden.
 • Masteroppgave og eventuelle andre faglige arbeider som kan være relevant for søknaden.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke bli vurdert. Intervju vil som hovedregel bli benyttet i tilsettingsprosessen. Originale vitnemål og karakterutskrifter fra tidligere utdanning vil bli bedt framlagt ved intervjuet.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 15.02.2018

Kontaktpersoner:

  Professor Bente E. Hagtvet, tlf: +47 22858009

  Professor Janne von Koss Torkildsen, tlf +47 22845016

  Rådgiver Linda Valdø-Schwarz, tlf: +47 22858242

 


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145190
 • Intern-ID
  2017/12878
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger