NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i filmvitenskap

Det lyses ut en 100 % fast stilling som førsteamanuensis i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap(IKM) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Stillingen er primært knyttet opp mot instituttets bachelorprogram i filmvitenskap og nytt masterprogram i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap.

Informasjon om instituttet
Institutt for kunst- og medievitenskap er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har for tiden 29 faste vitenskapelige stillinger fordelt på fagområdene filmvitenskap, film- og videoproduksjon, medievitenskap, kunsthistorie og drama/teater.

Instituttet tilbyr innenfor fagområdet film- og medievitenskap undervisning på alle nivå innenfor tre programområder: filmvitenskap, film- og videoproduksjon, og medievitenskap. Den film- og medievitenskapelige undervisning og forskning ved instituttet har en humanistisk profil. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/ikm.

Kvalifikasjoner
Krav
Den som tilsettes i stillingen som førsteamanuensis må kunne dokumentere en humanistisk forankret kompetanse innenfor filmvitenskap gjennom doktorgrad eller tilsvarende.

Ønsket kompetanse
Det forventes at den som tilsettes har bred filmvitenskapelig kompetanse.

Omfang og kvalitet på dokumentert forskningsaktivitet vil bli vektlagt. Den nytilsatte forventes å inngå i en av instituttets forskergrupper, eller initiere egen forskningsgruppe, samt bidra til utvikling og profilering av instituttets filmforskning. En redegjørelse for egne forskningsplaner skal følge søknaden.

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse vil også gis stor vekt i vurderingen. Både kvalitet og bredde i praktisk-pedagogisk kompetanse vil bli vektlagt. Pedagogisk kompetanse vil bli vurdert ut fra pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, framstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Det forventes at den som tilsettes deltar i utvikling og gjennomføring av filmfaglige undervisningsopplegg og har interesse for nyutvikling av filmfagets undervisnings- og vurderingsformer.

Ansettelsesvilkår
Den som tilsettes plikter å delta i gjennomføringen av undervisnings- og evalueringsopplegg etter gjeldende studieplaner samt i arbeidet med den faglig-pedagogiske videreutvikling av sitt fagområde.
Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. NTNU tilbyr slikt kurs.

Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Det kan også bli aktuelt å undervise på engelsk. Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise til kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset Norsk for fremmedspråklige ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen til daglig.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn kr. 490 900,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 542.500,- til kr. 587.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

Krav til søknaden
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og merkes med stillingskoden HF 17-057

NB! Vi kommer ikke til å ta i betraktning søknader som ikke sendes gjennom Jobbnorge.no eller som kommer etter søknadsfrist.

Til søknaden må du legge ved følgende papirer:

 • CV, inkl. 3 referansepersoner med kontaktinformasjon
 • Fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
 • Dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste
 • "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetets saksbehandler, tlf. nr. 73 59 76 84, eller på nettadressen: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. Beskrivelsen burde inkludere, men ikke nødvendigvis være begrenset til de inntil 5 arbeidene nevnt nedenfor. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker, legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning
 • Attester og vitnemål
 • Annen relevant informasjon

Prosess
Det skal IKKE legges ved vitenskapelige arbeider. Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

Søkere som blir innstilt, blir invitert til å sende inn et utvalg vitenskapelige arbeider.
Det vil være anledning til å sende inn 5 eksemplarer av vitenskapelige arbeider. Arbeidene sendes elektronisk på epost til Åse Marit Skarholt: ase.marit.skarholt@ntnu.no. Eposten merkes med søkers navn og HF 17-057.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås hos programrådsleder Svein Høier, tlf 73 59 64 52 eller e-post: svein.hoier@ntnu.no, eller kontorsjef Trond Einar Garmo, tlf.73 59 65 69, e- post: trond.einar.garmo@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Åse Marit Skarholt, e-post: ase.marit.skarholt@ntnu.no.

Søknadsfrist: 15.01.18

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  145083
 • Intern-ID
  HF 17-057
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger