NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

PH.D-STIPENDIAT I GEOGRAFI MED SPESIALISERING I MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING

Ved Institutt for geografi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i en periode på tre år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad, og skal lede fram til en ph.d i samfunnsvitenskap, fagretning geografi, ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU. Les mer om Institutt for geografi her: http://www.ntnu.no/geografi/

Ph.d-stipendet er tilknyttet NTNU Bærekraft. NTNU Bærekraft ønsker å bidra med forskningsbasert kunnskap om miljømessig bærekraft for beslutningsprosesser innen politikk, næringsliv og øvrig samfunnsliv. Les mer om NTNU Bærekraft og forskningsmiljøene som deltar på www.ntnu.no/barekraft.

Institutt for geografi har for tiden har 33 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 400 studenter fordelt på seks ulike studieprogram. Instituttet har aktive forsknings- og undervisningsmiljøer, og er internasjonalt orientert. Institutt for geografi kjennetegnes videre av en faglig breddesom inkluderer samfunns- og naturgeografi og GIS. Ph.d-prosjektet vil inngå i satsingsområdet Miljø, Ressurser, Forvaltning. Et sentralt anliggende for forskningen på dette feltet er å forstå hvordan ressurser begrepsfestes i ulike kontekster - for eksempel som økosystemtjenester, landskap eller biologisk mangfold - og hvordan dette former ulike diskurser og praksiser. Les mer om satsingsområdet her: http://www.ntnu.no/geografi/forskning/satsningsfelt

Ph.d-kandidaten vil ha hovedveileder ved Institutt for geografi, og biveileder fortrinnsvis fra Fakultet for Naturvitenskap eller Vitenskapsmuseet, NTNU.

Tema for ph.d-prosjektet

Ph.d-prosjektet tar for seg kategorisering og rangering av natur i norsk miljøforvaltning. Konkret skal prosjektet undersøke konsekvenser av bruk av såkalte Rødlister og Svartelister, som eksempler på kategorisering. Slike lister ses som viktige "redskap" for bevaring av biologisk mangfold, og inngår i Norges oppfølging av konvensjonen for biologisk mangfold.

Etablering av slike lister for å dokumentere og rangere naturverdier utgjør en interessant utvikling av naturvernet hvor tradisjonelt områdevern synes å ha nådd et metningspunkt. Listene har ingen formell juridisk status, men er potensielt viktige blant annet fordi man i prosesser basert på Plan- og bygningsloven kan bruke denne typen dokumentasjon (rødlista) som grunnlag for innsigelser. Ph.d-kandidaten skal i sitt prosjekt se nærmere på bruk av Rød- og Svartelista innenfor praktisk naturforvaltning med sikte på å avdekke hvorvidt de er velegnede virkemidler for å ta vare på biologisk mangfold.

Ytterligere omtale av prosjektet finnes i dette dokumentet.

Arbeidsområder – stipendiat

Stipendiaten skal arbeide med utvikling av sin egen forskerkompetanse.

Kvalifikasjoner

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i geografi eller tilsvarende utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d-utdanning.

Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, men prosjektbeskrivelsen kan om ønskelig skrives på engelsk.

Personlige egenskaper som evne til å arbeide selvstendig og strukturert, være løsningsorientert og samarbeidsvillig og ha motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 436 500 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til det gjeldende ph.d-programmet. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d-programmet, se http://www.ntnu.no/studier/phgeog

Søknadsskjema finnes på: http://www.ntnu.no/su/ph.d-utdanning/skjemabank. 

Sammen med søknaden vedlegges

 • Prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 4-6 sider, med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak. Skissen skal inkludere en presentasjon av forskningsspørsmål, teoretiske og metodiske tilnærminger, og forslag til empirisk grunnlag for studien.
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Professor Gunhild Setten, telefon 73590677 eller e-post gunhild.setten@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Aaste Line Strand, e-post aaste.l.strand@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU-99.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  144530
 • Intern-ID
  17/35505
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger