Norge har 104 domstoler med 1900 ansatte. Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for domstolene. DAs ansvar overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, IKT-løsninger og kommunikasjonsarbeid. 

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, fellestiltak mellom eiendommer, klarlegging og fastsetting av eiendomsgrenser og andre rettstilhøve som gjelder fast eiendom, ulike skjønn m.m. Landet er delt inn i 34 jordskifteretter med til sammen ca. 240 ansatte.

I jordskiftedomstolene er det pr. i dag åtte landskonsulenter. Disse har et særskilt ansvar for utvikling og støtte til jordskiftedomstolene innenfor ulike fagområder. Landskonsulentene har sine kontorsteder i ulike jordskiftedomstoler. DA har det overordnede faglige ansvaret for landskonsulentene.

Det er ledig stilling som  

Landskonsulent i skogfag

Denne stillingen er ikke aktiv.