NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- (studieretninger læring – hjerne, atferd, omgivelser og arbeids- og organisasjonspsykologi) og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker; voksen-, barne- og nevroklinikk. Poliklinikkene mottar pasienter og gir klinisk behandling som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.

Instituttet søker nå en fagperson til en ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi.

Arbeidsområder

 • Ansvar for undervisning innen utviklingspsykologi. Det kan også bli undervisning innen andre områder
 • Ansvar for forskning innen grunnleggende problemstillinger innenfor utviklingspsykologi
 • Eksamensarbeid
 • Forskning innenfor sitt fagområde
 • Administrative oppgaver
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning
 • Veiledning av mastergrads-, profesjons- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

 For tilsetting av professor:

Til stillingen som professor kreves det universitetsutdanning i psykologi eller relaterte fagfelt. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse i utviklingspsykologi på minimum doktorgradsnivå.

Søkerens forskning skal være dokumentert og av høy internasjonal kvalitet og vise både bredde og dybde. Produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning for tildeling av professor-kompetanse. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

Som veiledende norm bør den totale produksjonen tilsvare minimum 15 artikler publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. På minst åtte av publikasjonene må vedkommende være førsteforfatter. Artikler publisert i nordiske tidsskrift, samt monografier og bokkapitler publisert på nordisk, vil kunne inngå blant de 15 arbeidene dersom de blir vurdert til å ha tilsvarende standard. Upubliserte arbeider vil ikke bli vektlagt. Ved arbeider av særlig høy kvalitet der søkeren utvilsomt har bidratt med originalitet og selvstendighet, kan kravet til antall artikler reduseres noe.

Det vil bli lagt vekt på evne til og erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid, og til å skaffe ekstern finansiering av forskning. Det vil også bli lagt vekt på dokumentert undervisningsinnsats, utvikling av undervisningsmateriale, og veiledning av studenter på alle nivå.

For mer informasjon om professorkompetanse i psykologi:

http://www.uhr.no/documents/E_postm_te_om_retningslinjer_opprykk_professor_psykologi_npp_juni_2015.pdf

For tilsetting av førsteamanuensis:

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det universitetsutdanning i psykologi eller relaterte fagfelt, og vitenskapelig kompetanse i utviklingspsykologi på minimum doktorgradsnivå. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Dersom det ikke melder seg en tilstrekkelig godt kvalifisert søker, vurderes midlertidig tilsetting i inntil tre år med sikte på kvalifisering for fast tilsetting. Fast tilsetting vil i tilfelle skje uten ny kunngjøring, men etter en sakkyndig vurdering.

For begge stillinger:

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Personlige egenskaper som selvstendighet, løsnings- og resultatorientert, orientert mot samarbeid og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Lønns- og arbeidsvilkår

Professor kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 606 400. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 606 400 til kr. 789 700 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 485 700. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 485 700 til kr. 719 600 avhengig av kvalifikasjoner.  Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende  arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de maks. fem vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Ute Gabriel på telefon 73591778 eller e-post ute.gabriel@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Dokumenter mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli tatt med i vurderingen av søkerne. Søknadsfrist:08.01.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  144454
 • Intern-ID
  2017/36061
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger