KRIMINALOMSORGEN BERGEN FENGSEL

Kriminalomsorga gjennomfører dei strafferettslege reaksjonane som blir fastsatt av påtalemyndigheita eller idømt av domstolane. Kriminalomsorgen region vest er eit etatsnivå lagt under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Region vest med omlag 500 tilsette, har sin administrasjon i Bergen. Region vest administrerer fem fengsel, tre friomsorgskontor, ein overgangsbustad, samt senter for narkotikaprogram med domstolskontroll i Bergen. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande og vi legg vekt på å ha eit godt fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.


Bergen fengsel har 281 soningsplassar, av dei er 63 med lågare sikkerheitsnivå. Fengslet har ei brei fagleg tilnærming i arbeidet med å gjere straffa til eit verksamt reiskap i tilbakeføringa til samfunnet. Fengselet har omfattande samhandling med andre offentlege etatar, forskingsmiljø og private aktørar i arbeidet med å fylgje kriminalomsorga sine strategiar.


Vår visjon er: Aktiv kriminalomsorg - tryggare samfunn  

Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement

Leiar for arbeidsdrifta

 

Vi søkjer

Leiar for arbeidsdrifta i Bergen fengsel, 100 % stilling.

«Det er et mål at alle innsatte skal tilbys daglig aktivitet. Et aktivitetstilbud kan motvirke uheldige skadevirkninger av et fengselsopphold og redusere risikoen for fremtidig kriminalitet. Arbeidsdriften skal gi innsatte kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet etter endt straffegjennomføring.» (Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift 2015-2018).

Avdelingsleiar har ansvar for underavdelingar innan produksjon, service, vedlikehald, kultur og fritid i fengselet. Avdelinga har i dag 30 medarbeidarar. Den som vert tilsett i stillinga, skal leie utviklinga av arbeidsdrifta, og saman med sine medarbeidarar bidra til å auke og fornye arbeids- og aktivitetstilbodet i Bergen fengsel.

Vi søkjer ein inspirerande og samlande leiar med god gjennomføringsevne.

Stillingas innhald:

 • Leie og vidareutvikle arbeidsdrifta og kulturtilbodet i Bergen fengsel.
 • Ansvar for at arbeidsdrifta fyller gjeldande resultatkrav og bidra til å auke inntening i produksjonen.
 • Bidra til ein tydeleg marknadsorientering og modernisering av arbeidsdrifta, og ein næringsorientert produktutvikling.
 • Personalansvar for medarbeidarar i arbeidsdrifta.
 • Samarbeid med Statsbygg om bygg og eigedom i fengslet.
 • Ansvar for drift og vedlikehald av inventar, utstyr, køyretøy m.m.
 • Tenkje kreativt ut frå det potensialet og dei avgrensingar som ligg i kriminalomsorga.
 • Vidareutvikle samarbeidet med interne og eksterne samarbeidspartnarar og aktuelle fagmiljø.
 • Rådgjevar for fengselsleiar i spørsmål som gjeld eige avdeling.

Den som vert tilsett må rekne med endringar i ansvars- og arbeidsområde i tråd med organisatoriske endringar.

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning og/eller fengselsfagleg utdanning frå KRUS med relevant tilleggskompetanse. Ved anna spesielt relevant arbeidserfaring, kan kompetansekravet fråvikas.
 • Kunnskap om, og interesse for, korleis innsette kan nytta aktivitet til å utvikle eige liv og tenkjemåte.
 • God økonomisk forståing.
 • Kjennskap til arbeidsoppgåver som inngår i drift og vedlikehald av bygg og eigedom.
 • Leiarerfaring.

Personlege eigenskapar:

 • Har gode samhandlings- og kommunikasjonsevner, evne til å skape gode relasjonar.
 • Er fleksibel, innovativ og løysningsorientert.
 • Har evne og vilje til å stille krav, inspirere, involvere, motivere og støtte medarbeidarane.

Det er viktig at vår nye leiar er oppteken av utvikling og vekst, og har fokus på nye moglegheiter for produksjon, teneste- og produktutvikling i tråd med gjeldande strategiar, slik at arbeidsdrifta kan tilpasse seg marknaden, samtidig som opplæring og kompetansebygging for innsette blir ivaretatt.

Løn:

Stillinga vert plassert i lønskode 0272 driftssjef, løn mellom kr. 509.100 – kr. 590.000 avhengig av kvalifikasjonar.

Frå løna vert det trekt 2 % til Statens pensjonskasse.

Anna:

Arbeidstid er dagtid med fleksitidsavtale.

Stillinga har uniformsplikt.

Det er 6 mnd. prøvetid.

Det må ikkje vere noko å utsetje på vandel til medarbeidarar i kriminalomsorga, og det må leggjast fram uttømmande politiattest utan merknader ved tilsetjing.

Tiltreding: Etter nærmare avtale.

Den statlege arbeidstyrken skal i størst mogeleg grad reflektere mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å ha eit personale med ei jamn fordeling av kjønn og alder, og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Kvinner og personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.

Nærare opplysning om stillinga kan du få ved å kontakte :

Harald Åsaune tlf: 55 39 36 05 eller assisterande fengselsleder Ivar S. Jensen tlf: 55 39 36 06.

Søknadsfrist: 03.12.17.

Det skal søkjast elektronisk via www.jobbnorge.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region vest
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  144443
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger