Kriminalomsorgen

Åna fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret  for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.
 

Åna fengsel i Hå kommune er et av fengslene i Region Sørvest. Fengselet har plass til 164 innsatte og har 164 tilsatte. Fengselet ligger i et naturskjønt område ved Nærbø på Jæren. Åna fengsel er et av de største fengslene i landet.  Her er et positivt og godt arbeidsmiljø.

 

Fengselsinspektør - aspirantleder

Det er ledig stilling som fengselsinspektør – aspirantleder i 100 % stilling ved Åna fengsel.

Inspektøren rapporterer direkte til assisterende fengselsleder og er medlem av fengselets fagsjefgruppe. Arbeidstiden er regulert i Kriminalomsorgens Gat-flex avtale.

Arbeidsområde

Det er utarbeidet egen stillingsbeskrivelse for stillingen.

Inspektøren har personal- og oppfølgingsansvar for aspirantveiledere og aspiranter i de praktisk/teoretiske semestrene av utdanningen på vegne av Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS.

Inspektøren har ansvaret for planlegging og gjennomføring av opplæring av aspiranter i henhold til studieplan, årsplan og øvrige føringer fra KRUS. Herunder gjennomføring av undervisning, veiledning, egnethetsvurdering og sensur av innleverte oppgaver i tett samarbeid med KRUS.

Inspektøren deltar på alle fag- og aspirantledersamlinger i regi av KRUS. Videre har inspektøren ansvar for forvaltning og rapportering på tildelte budsjettposter.

Inspektøren deltar i arbeidet med strategisk planlegging og utvikling av anstalten.

Det tas forbehold om endringer i arbeids- og ansvarsområde. 

Kvalifikasjoner.

Søkere må:

 • Ha bestått fengselsbetjentutdanningen fra kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).
 • Ha holdninger i tråd med kriminalomsorgens verdisyn og yrkesetiske retningslinjer.
 • Ha god innsikt i gjeldende lover, reglement og avtaleverk innen kriminalomsorgen.
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig.
 • Ha ferdigheter i bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Kunne fremvise uttømmende politiattest uten anmerkninger. 

Vi søker en person som:

 • Har stor arbeidskapasitet, er initiativrik, strukturert og løsningsfokusert
 • Har relevant ledererfaring med gode leder – og samarbeidsevner.
 • Er fleksibel og har evne til å arbeide selvstendig.
 • Har god evne til muntlig og skriftlig framstilling.
 • Behersker engelsk, eventuelt også andre språk. 

Lønn

Stillingen er lønnet i Ltr. 63 etter Statens reg. kr. 548 200.- brutto pr. år. Fra brutto lønn blir trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. 

De første 6 måneder er prøvetid. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnsmessig sammensetting, og å kunne rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn blir oppfordra til å søke. 

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til assisterende fengselsleder Morten Røer tlf. 51 79 90 11.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen
 • Nettside
 • Kommune
 • Jobbnorge-ID
  144417
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger