Kriminalomsorgen region øst

Indre Østfold fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Indre Østfold fengsel inngår i Kriminalomsorgen region Øst. Fengselet består av Eidsberg avdeling med høyt sikkerhetsnivå til 102 innsatte og Trøgstad avdeling med lavere sikkerhetsnivå og 90 plasser. Eidsberg avdeling åpnet i juni 2017 etter omfattende utbyggingsprosjekt, og et fortsatt under oppbygging og utvikling mot full drift.

Aspirantleder/fengselsinspektør - engasjement

Indre Østfold fengsel vil fra 2018 være opplæringsanstalt for aspiranter under fengselsbetjentutdanningen ved KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter og høgskole). Aspirantene i årskull 2017-2019 starter sin opplæring i anstaltene i mars 2018.

Indre Østfold fengsel har nå ledig 100% engasjement som fengselsinspektør med ansvar for aspirantopplæringen. Engasjementet har varighet til medio mars 2019.
Stillingen er underlagt fengselsleder og inngår i linjeledergruppen. Aktivitet og tilstedeværelse både i Eidsberg og Trøgstad avdelinger og noe reiseaktivitet i forbindelse med oppfølging av aspirantene må påregnes. Stillingen har dagarbeidstid med fleksitidsavtale.

 Som inspektør/aspirantleder er dine oppgaver og ansvarsområder:

 • Personal- og oppfølgingsansvar på vegne av KRUS for 5 aspirantveiledere og ca. 25 aspiranter i de praktiske/teoretiske semestrene av utdanningen 
 • Planlegging og gjennomføring av aspirantopplæringen i henhold til studieplan, årsplan og øvrige føringer fra KRUS – herunder undervisning, veiledning, egnethetsvurderinger og sensur av innleverte oppgaver i tett samarbeid med KRUS. Aspirantleder skal selv undervise i minst ett delemne. 
 • Delta på alle fag- og aspirantledersamlinger i regi av KRUS 
 • Forvaltning og rapportering på tildelte budsjettposter – både internt og overfor KRUS 
 • Planlegge, organisere og gjennomføre grunnopplæring av nytilsatte tjenestemenn ved anstalten 
 • Planlegge, organisere og gjennomføre grunnopplæring av nytilsatte samarbeidspartnere som skal ha sitt virke i fengselet 
 • Delta i strategisk planlegging og utvikling av fengselet 
 • Delta i fengselsleders lederteam

 Justering av oppgaver og ansvarsoppgaver etter behov må påregnes.

 Kvalifikasjoner:

 • Til stillingen kreves bestått fengselsbetjentutdanning fra KRUS 
 • Relevant tilleggsutdanning fra høyskole eller universitet (gjerne veiledning og/eller pedagogikk) er ønskelig 
 • Ledererfaring vil bli vektlagt 
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og planlegging av undervisning er ønskelig 
 • Erfaring med endrings- og motivasjonsarbeid med innsatte/domfelte er ønskelig 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillings- og formidlingsevne vil bli vektlagt 
 • Innsikt i gjeldende lover, reglement og avtaleverk innen kriminalomsorgen 
 • God innsikt i Kriminalomsorgens IKT-systemer

 Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Leder- og samarbeidsegenskaper med evne til å utvikle velfungerende team 
 • Holdninger i tråd med kriminalomsorgens verdisyn og etiske retningslinjer 
 • Initiativrik, løsningsorientert og strukturert 
 • Evne til å jobbe målrettet og selvstendig innenfor gitte rammer og føringer 
 • Evne til å tilegne seg nye kunnskaper raskt og utviklingsorientert 
 • Fleksibilitet og gode sosiale egenskaper

 Vilkår:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 0266 fengselsinspektør i Statens regulativ. Lønnsplassering fastsettes etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Av lønn trekkes 2% medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. 
 • For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid. Ansatte er underlagt uniformsplikt. 
 • For ansatte i Kriminalomsorgen kreves uttømmende politiattest uten vandelsmerknader. Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Snarlig tiltredelse. Søker må kunne delta på opplæring på KRUS medio desember. 

Generelt:

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og utnytte befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke – uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk- eller nasjonal bakgrunn.

I henhold til Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har søkt om å bli unntatt offentlighet. Dersom unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli varslet om det før søkerliste offentliggjøres.

Fullverdig CV med attester bes lastet opp sammen med søknaden. Originaler medbringes til intervju.

Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV kan kundeservice hos Jobb Norge kontaktes via kundeservice@jobbnorge.no eller tlf. 75542227.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av inspektør Allan Arnesen, tlf 69020904/ 48892316.

 Søknadsfrist: 25. november 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Eidsberg, Trøgstad
 • Jobbnorge-ID
  144393
 • Intern-ID
  ASA
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger