NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

3 STIPENDIATER I PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring er det ledig tre midlertidige stillinger som stipendiater for en periode på tre år, uten arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet i pedagogikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 16 professorer, 24 førsteamanuenser, 8 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 2 postdoktorer og 10 stipendiater.

SU-81 Stipendiat i voksnes læring knyttet til populærkultur og sosiale medier

Stipendiatstillingen er rettet mot søkere som interesserer seg for fagfeltet voksnes læring, her med fokus på populærkultur og sosiale medier. Kandidaten skal først og fremst arbeide med utviklingen av egen forskerkompetanse innenfor tematikken Populærkultur og sosiale medier som ressurser i voksnes læring. Tematikken tar utgangspunkt i perspektivet livslang læring som gir en bred forståelse av hvordan læring og utviklingsprosesser pågår kontinuerlig i ulike hverdagslige praksiser. Mer spesifikt er det tenkt at kandidaten gjennom et kvalitativt design skal undersøke hvordan voksnes bruk av populærkulturelle aktiviteter (eks. film, serier, TV, skjønnlitteratur, sosiale medier) bidrar til læring, noe som eksempelvis kan inkludere identitetsskaping, livsstil, selvrefleksjon og problemløsning. Stipendiaten kan i tilknytning til dette selv utvikle mer detaljerte forslag til tilnærminger og aktuelle forskningsspørsmål. Hensikten med stipendiatstillingen er å utvikle substansiell kunnskap om hvordan populærkultur og sosiale medier har betydning for voksnes måte å forstå og håndtere sitt hverdagsliv. Kandidaten vil være tilknyttet faggruppen Voksnes læring ved IPL, samt det tverrfaglige og tverrinstitusjonelle seminaret The Discourse Seminar ved NTNU.

Relevant bakgrunn for denne stillingen er fullført hovedfag/mastergrad i Pedagogikk, Voksnes læring eller et annet samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag med relevant faglig profil i forhold til stillingens område.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Liselott Aarsand e-post: liselott.aarsand@ntnu.no eller førsteamanuensis Christin Tønseth epost: christin.tonseth@ntnu.no.

SU-82 Stipendiat i spesialpedagogikk knyttet til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Stipendiatstillingen er rettet mot søkere som interesserer seg for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som forsknings- og fagområde, og som ønsker å bygge opp egen forskerkompetanse. Stillingen er tilknyttet den tverrfaglige forskergruppen Vilkår for læring i høyere utdanning og arbeidsliv, nærmere bestemt den virksomheten som omhandler forskning på PPT. Nasjonale myndigheter har gjennom flere år satset mye på etter- og videreutdanning av ansatte i PPT. Prosjektet ‘Strategi for etter-og videreutdanning av PPT (SEVU PPT 2014-2018)’ er administrert og koordinert ved IPL. I forbindelse med SEVU PPT er det utviklet en nettbasert læringsressurs som er tilgjengelig for alle PPT kontorer over hele landet. Det er den nettbaserte læringsressursen som er omdreiningspunktet i stipendiatstillingen. Mer spesifikt er det tenkt at stipendiaten gjennom et kvalitativt design skal undersøke hvordan nettressursen kan bidra til individuell og kollektiv læring i PPT. Vi ønsker å invitere stipendiaten til å utvikle et kvalitativ forskningsdesign med mer detaljerte forskningsspørsmål og -tilnærminger. Hensikten med stillingen er at den skal bidra til ytterligere forskning på PPT.

Relevant bakgrunn for denne stillingen er fullført hovedfag/mastergrad i spesialpedagogikk, pedagogikk studieretning spesialpedagogikk eller annet relevant samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Torill Moen e-post: torill.moen@ntnu.no.

SU-83 Stipendiatstilling i pedagogikk knyttet til ungdoms mediebruk

Stipendiatstillingen er rettet mot søkere som interesserer seg for det mediepedagogiske fagområdet, altså pedagogiske prosesser i grenselandet mellom mediekultur, skolekultur og hverdagsliv. Stillingen er knyttet til forskergruppen MEDLiE (Media Literacy and Education Research Group) og det nystartede forskningsprosjektet ELEMENT – «Exploring learning and Living through Media and New Technology Practices». Dette prosjektet utforsker hvordan mediepraksiser utfolder seg i ungdommers liv - hvordan lærer unge mennesker, hvordan skaper de mening og mestrer livet i vår mediedominerte kultur? Målet med ELEMENT er å samle kvalitative data om mediebruk, den sosiale praksisen mediebruken er del av, og forskningsdeltakernes refleksjoner om egen mediepraksis. Vi ønsker å invitere stipendiaten til å bidra til å designe et forskningsopplegg der ungdoms mediepraksiser følges på ulike arenaer i hverdagslivet, i skolen og i fritidssammenheng. Stipendiaten kan selv utvikle forslag til tilnærminger og aktuelle forskningsspørsmål.

Hensikten med stipendiatstillingen er å styrke den forskningsbaserte kunnskapen om ungdoms mediepraksiser. Hovedmålet for stipendiaten er å utvikle sin egen forskerkompetanse innenfor fagfeltet mediepedagogikk.

Relevant bakgrunn for denne stillingen er fullført hovedfag/mastergrad i pedagogikk, medievitenskap eller annet relevant samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Daniel Schofield e-post: daniel.schofield@ntnu.no.

Kvalifikasjoner for alle stillingene

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i fag med relevant profil i forhold til stillingens fagområde som nevnt i teksten for den enkelte stilling. Søkerne skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Stillingen forutsetter gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper som faglig engasjement, nysgjerrighet, evne til samarbeid, villighet til å lære og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 436 500 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsene skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i pedagogikk. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/studier/phped.

Søknadsskjema finnes på: http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank

Sammen med søknaden vedlegges

 • Prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 5-7 sider, med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther e-post: sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes henholdsvis med SU-81, SU-82 eller SU-83.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  144301
 • Intern-ID
  2017/32704
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger