Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene samt varetekt som blir besluttet av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og fem regionadministrasjoner som er overordnet lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) er også underlagt KDI. Til sammen har etaten ca. 5000 ansatte.

KDI holder til i nye lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, samt har en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med seks avdelinger og to staber, avdeling for budsjett og styring, avdeling for bygg og økonomi, avdeling for regelverk og sikkerhet, avdeling for innhold og kapasitet, avdeling for HR, avdeling for IKT, internasjonal stab og kommunikasjonsstab. Avdeling for IKT er i hovedsak lokalisert i Horten.

Prosjektleder (rådgiver/seniorrådgiver) – Sømløs digital straffegjennomføring

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ledig engasjement som prosjektleder til innføring av nytt fagsystem – Sømløs digital straffegjennomføring. Prosjektet har snarlig oppstart. Stillingen har varighet på 3 år fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse.

Fagsystem for Sømløs digital straffegjennomføring er forankret i kriminalomsorgens virksomhetsstrategi, samt et viktig virkemiddel i digitaliseringsarbeidet både i egen organisasjon og for øvrige aktører i straffegjennomføringen.

Prosjektet er delt inn i fem hovedfaser: kravstilling og innkjøp, implementering og gjennomføring, organisasjonsutvikling, evaluering og avslutning samt gevinstrealisering. Prosjektet har et betydelig krav til gevinstrealisering gjennom effektivisering og endring av arbeidsprosesser.

Prosjektets kostnadsramme er på ca. 90. mill. Det er besluttet innkjøp av ett standardsystem for fagområdet kriminalomsorg. Den rette kandidaten har erfaring med å lede større prosjekter innenfor organisasjonsutvikling og innføring av IKT-fagsystemer.

Stillingens innhold

Som hovedprosjektleder får du det totale ansvaret for gjennomføringen av hele prosjektet. Dette innebærer kontraktsoppfølging, implementering av det IKT-tekniske og organisasjonsutviklingen knyttet til innfasing av ny teknologi, endrede arbeidsprosesser og resultatoppnåelse.

Prosjektleder rapporterer til ass. direktør ved KDI. Videre blir det flere delprosjektledere tilknyttet hovedprosjektleder. Kriminalomsorgen har virksomhet i hele landet og prosjektdeltakere vil i så måte kunne være lokalisert med stor geografisk spredning. Hovedaktivitetene for prosjektet vil likevel være i KDI sine lokaler i Lillestrøm og Horten.

Prosjektet skal følge Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Forøvrig benyttes ITIL som rammeverk i IKT-leveranser.

Krav:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
 • Dokumentert erfaring fra større IKT-utviklingsprosjekter, gjerne innenfor offentlig sektor
 • Kunne bruke engelsk som arbeidsspråk både skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med god kjennskap til kriminalomsorgen
 • Prosjektledererfaring fra utviklingsprosjekter i offentlig sektor
 • Kjennskap til beste praksis for prosjektarbeid i offentlig forvaltning er en fordel

Vi forventer at du:

 • er god til å motivere andre til endringer i en organisasjon der mange arbeidsmetoder er innarbeidet over flere år
 • er trygg i formidlerrollen og tydelig i kommunikasjonen i relasjonen mellom ledelse og prosjekt
 • evner å være tydelig når det er behov for beslutninger og tidsfrister
 • evner å lede mange parallelle prosesser med deltakere geografisk spredd
 • har stor gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet

Vi kan tilby:

 • Engasjement, 100 % stilling i 3 år med mulighet for forlengelse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • En givende stilling i et direktorat med et viktig og utfordrende samfunnsoppdrag
 • IA-bedrift
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med tjenestepensjonsordning og mulighet for boliglån


Om stillingen

Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434), mellom kr 425 900 – 600 200 eller seniorrådgiver (stillingskode 1364), mellom kr 503 800– 745 600. Lønnsplassering er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest og ev. sikkerhetsklarering forut for ansettelse. De første seks månedene er prøvetid. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. KDI er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ass. direktør Jan Erik Sandlie på tlf: 415 34 752 eller e-post: Jan.Erik.Sandlie@kriminalomsorg.no

Arbeidssted: Lillestrøm

Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på telefon 75 54 22 20 eller på e-post:kundeservice@jobbnorge.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Nettside
 • Kommune
  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes Romerike, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås
 • Arbeidssted
  Lillestrøm
 • Jobbnorge-ID
  143837
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger