NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i tverrfaglig barneforskning

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i tverrfaglig barneforskning for en periode på tre år. Institutt for pedagogikk og livslang læring er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om barn, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er tverrfaglig barneforskning, pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap og universitetspedagogikk. Det er for tiden 60 vitenskapelig ansatte, 10 stipendiater og 2 postdoktorer ansatt ved instituttet.

Den utlyste stillingen er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er tilknyttet IPLs faggruppe Norsk senter for barneforskning (NOSEB), og det må søkes om opptak til ph.d-programmet i Tverrfaglig barneforskning. Det er for tiden 12 ph.d.-kandidater på instituttets ph.d.-program i Tverrfaglig barneforskning. Den utlyste stillingen er knyttet til prosjektet Valuing the past, sustaining the future. Education, knowledge and identity across three generations in coastal communities.Prosjektet, som er ledet av professor Anne Trine Kjørholt, er finansiert av Norges forskningsråd (2016-2020). Prosjektet er en del av det tverrfakultære pilotprosjektet Havlandet Norge. Kystkulturer, generasjon, bærekraft innenfor et av NTNUs fire tverrfaglige satsingsområder Havrom. Forskningsprosjektet er komparativt, og vil bli utført i samarbeid med forskere fra Australia, Kypros, Irland og Færøyene, i tillegg til det norske forskerteamet. Alle er knyttet til den sosiale barne- og barndomsforskningen, med bakgrunn i antropologi, pedagogikk, historie og sosiologi. Deler av prosjektsammendraget i søknaden til NFR ble formulert slik:

"An interdisciplinary team of outstanding international researchers is established to provide a deeper knowledge base on the dynamic and shifting interplay between education, societies and working life in coastal communities across three generations and five countries in the prospects of a sustainable future. More specifically the project explores how education, identity formation, work and learning, with a particular emphasis on informal learning and local knowledge, are and have been experienced, transmitted, shared and practiced by boys and girls of diverse ethnic origins in three generation families. The project asks about the continuing symbolic and practical significance of local knowledge in coastal communities in economic, demographic and/or socio-cultural transition".

Den utlyste stillingen er knyttet til ph.d.-programmet i Tverrfaglig barneforskning ved IPL, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Arbeidsområder – Stipendiat: Lokal kunnskap og dialog mellom generasjoner i kystsamfunn

Stipendiatstillingen er knyttet til anvendt forskning. Målet er å utvikle innovative modeller for formidling og læring av lokal/praktisk kunnskap mellom besteforeldre og barn i kystsamfunn, og fremme dialog på tvers av generasjoner. Forskningsdesignet innebærer en tre-trinns tilnærming:

1. Studier av nye og innovative praksiser for kunnskapsutvikling i skolen (Byåsen videregående skole; forskerlinje og media-linje, Frøya videregående skole eventuelt supplert med andre praksiser).

2. Implementere og prøve ut nye undervisningsmodeller/læringsmateriell i skole og/eller lokalsamfunn (10-18 år). Utprøving av ny interaktiv teknologi vil være ønskelig som del av dette.

3. Endelig utvikling av nye modeller for dialog og intergenerasjonell overføring av lokal kunnskap i skole og lokalsamfunn.

Stipendiaten som ansettes, vil inngå som en del av den internasjonale forskergruppen. For stillingen kreves det gode kunnskaper i norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102  

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i samfunnsvitenskap eller humaniora eller tilsvarende utdanning. Pedagogisk erfaring som lærer eller tilsvarende i skole er en fordel. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Samarbeidsevner, fleksibilitet, selvstendighet, initiativ og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø blir vektlagt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 436 500 pr. år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse 

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i tverrfaglig barneforskning. Den som ansettes i stillingen, må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter ansetteslse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse).

For informasjon om ph.d.-programmet, se http://www.ntnu.no/studier/phbarn

Søknadsskjema finnes på:http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank. 

Sammen med søknaden vedlegges

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 5-7 sider, med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Anne Trine Kjørholt, telefon 73 59 62 41/91 89 76 07, e-post anne.trine.kjorholt@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther e-post sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU-77.

Søknadsfrist 25.11.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  143755
 • Intern-ID
  2017/32384
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger