Barne-, ungdoms- og familieetaten

KASA ungdomssenter - Bergen

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen.

KASA ungdomssenter - Bergen skal gi institusjonstilbod til barn/unge i alderen 13-15 (18) år som av ulike grunnar treng eit opphald i institusjon. Opphaldet skal som utgangspunkt vere kortvarig, men i einskildtilfelle kan òg lengre opphald vera aktuelle. Målgruppa er definert som ungdom med alvorleg tilknytningsforstyrring frå tidleg barndom.

Bortsett frå akuttplasseringar, skal KASA gi tilbod for alle andre plasseringsheimlar i barnevernlova. KASA skal etablere profesjonelle omsorgsrammer som legg til rette for endring og utvikling.

KASA har 5 avdelingar, geografisk spreidde, og med 3 eller 4 plassar på kvar. KASA samarbeidar med statlege fosterfamiliar for å gi eit heilskapleg tilbod med omsyn til stabilitet og kontinuitet for barnet/ungdommen.

Avdelingsleiar - to vikariat ut 2018

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  143639
 • Intern-ID
  Vest 93/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger