Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner; de lokale fengsler og friomsorgskontor. I tillegg kommer Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Justis- og beredskapsdepartementet er overordnet Kriminalomsorgsdirektoratet. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser.

Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 
Nordre Vestfold fengsel med sine om lag 70 tilsatte består av en avdeling med lavere sikkerhetsnivå og 109 soningsplasser i Hof og en avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 16 soningsplasser i Horten.


Underverksmester kokk

Denne stillingen er ikke aktiv.