Kriminalomsorgen region sør

Nordre Vestfold fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner; de lokale fengsler og friomsorgskontor. I tillegg kommer Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Justis- og beredskapsdepartementet er overordnet Kriminalomsorgsdirektoratet. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser.

Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 
Nordre Vestfold fengsel med sine om lag 70 tilsatte består av en avdeling med lavere sikkerhetsnivå og 109 soningsplasser i Hof og en avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 16 soningsplasser i Horten.


Underverksmester kokk

Nordre Vestfold fengsel har ledig fast 100 % stilling som underverksmester kokk. Tjenesteplassering er for tiden ved Hof avdeling.

Søkeren må være kjent med kriminalomsorgens samfunnsoppdrag og det vektlegges at holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn, som blant annet innebærer troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster. Modenhet og personlige egenskaper blir vektlagt når vi skal ansette personer ved Nordre Vestfold fengsel.

Stillingens innhold - underverksmester ved kjøkken Hof avdeling

Underverksmester kjøkken vil ha det daglige ansvaret for matproduksjon ved Nordre Vestfold fengsel i samarbeid med verksmester og verksbetjent. Dette innebærer planlegging og tilrettelegging av produksjonen samt ansvar for innsatte som er fordelt på ulike sysselsettingsstasjoner. Stillingen innebefatter for tiden turnusarbeid med arbeid hver 3. helg. 

Stillingens ansvarsområde

 • Ansvar for daglig drift av kjøkkenet herunder produksjon av mat til innsatte og ansatte
 • Ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging av innsatte som er arbeidsplassert på kjøkkenet
 • I samarbeid med kjøkkensjef, delta i planleggingen av kjøkkenets drift samt bidra til å nå avdelingens målkrav innen gitte økonomiske rammer
 • Stedfortreder for kjøkkensjef i dennes fravær
 • Andre arbeidsoppgaver kan komme i tillegg ved behov  

 Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kokk, restaurant eller institusjon
 • Relevant erfaring fra storkjøkken er ønskelig
 • Må kunne beherske IKT som arbeidsverktøy

 Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevne 
 • Vilje og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Initiativrik, løsningsorientert og strukturert
 • Det vektlegges høy grad av selvstendighet samt stor vilje til påvirkningsarbeid overfor innsatte 
 • Fleksibilitet og gode sosiale egenskaper 
 • Evne til omstilling samt motivasjon for å arbeide i en dynamisk organisasjon 
 • Evne til å planlegge og beslutte innenfor de føringer og rammer som til enhver tid er gitt 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 

Lønn:

Stillingen lønnes i stillingskode 0278 underverksmester som utgjør kr 459 100 pr.år. Det blir trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger:

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for tiltredelse. De første seks månedene er prøvetid. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst muliggrad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders –og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. Nordre Vestfold fengsel er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Den som tilsettes må være villig til å gjennomgå opplæring etter regler fastsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet.

Utfyllende opplysninger om stillingene kan gis av verksmester Espen Christensen telefon 957 32 001 eller assisterende fengselsleder Tevje Haare telefon 924 42 099.

Søknadsfrist: 22.11.2017.

Attester og vitnemål medbringes til eventuelt intervju.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post:kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 31.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  143422
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger