Kriminalomsorgen region vest er et etatsnivå under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Region vest har ca 500 tilsette og har administrasjon i Bergen. Regionen administrerer fem fengsel, tre friomsorgskontor, ein overgangsbustad og Senter for narkotikaprogram med domstolskontroll i Bergen. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande og vi legg vekt på å ha eit godt fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.

Vår visjon er: Aktiv kriminalomsorg - tryggare samfunn

Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement

KRIMINALOMSORGSKONSULENT

Friomsorga i Hordaland har hovudkontor i Bergen og lokalkontor i Odda og på Stord, med til saman 32 tilsette. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande, og vi legg vekt på å ha eit godt fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.

KRIMINALOMSORGSKONSULENT - STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL
Vikariat 100% stilling til 23. desember 2018.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) inneber at den domfelte gjennomfører ubetinga fengselsstraff i eigen heim. Kriminalomsorgskonsulentane arbeidar målretta med domfelte i tråd med gjeldande reglar for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. 
Det vert lagt vekt på at det skal være lik fordeling mellom tilsette med fengselsfagleg bakgrunn og høgskuleutdanning. Det er ein av våre sosialfaglege tilsette som skal ha permisjon, difor ser vi etter ein med treårig høgare sosialfagleg utdanning.  

Arbeidsoppgåvar:   

 • Utføre "egnethetsvurderinger"
 • Iverksette og administrere straffa
 • Legge til rette og følge opp det faglege innhaldet
 • Drive planmessig endringsarbeid
 • Kontrollere at vilkåra i straffa overholdes
 •  Forvaltningssamarbeid
 •  Saksbehandling
 • Ta del i eininga sine øvrige oppgåver og drift

 Kvalifikasjonskrav:

 • Treårig høgare sosialfagleg utdanning, eller anna relevant høgare utdanning
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring frå arbeid i kriminalomsorga eller anna relevant erfaring vil være ein fordel

Personlege eigenskapar:

 • Gode datakunnskapar
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Evne til å arbeide systematisk og sjølvstendig
 • Evne til å motivere til å endre atferd
 • Beslutningsevne, kreativitet, fleksibilitet og evne til etisk refleksjon
 • Ansvarsbevisstheit

Løn: 

Løn etter stillingskode 1408 førstekonsulent, kr. 361700 – kr. 459100 avhengig av kvalifikasjonar og ansiennitet. Turnustillegg etter gjeldande satsar.
Frå løna vert det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Anna:

Tenestestad er Bergen og omkrins. Tilsetting 1. januar 2018, eller etter avtale. Arbeidstid er turnus, som inneber dag, kveld og helgearbeid. Stillinga inneber reiseverksemd.

Den som blir tilsett må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringar som måtte bli bestemt om arbeidsområdet.

Det må ikkje vere noko å utsette på vandel til tilsette i kriminalomsorga. Utvida politiattest utan merknader må vera framlagd før tilsetting.

Tilsetting skjer på vilkåra som går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad vise mangfaldet i befolkninga. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetting, og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn blir oppfordra til å søke stillinga. 

Søknadsfrist: 01.11.2017.

Dersom spørsmål, ta kontakt med leiar Morten Cornell Jacobsen, tlf. 47 31 43 78.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region vest
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  143416
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger