NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

En PhD- eller Postdoktor-stipend tilknyttet delprosjektet “Career Readiness” ved Excited SFU

Vi har ledig stilling for en stipendiat – PhD eller postdoktor - ved Excited Senter for Fremragende Utdanning http://www.ntnu.edu/excited. Excited er finansiert av NOKUT for tidsrommet 2016-2021, og er et samarbeid mellom NTNU (vertsinstitusjon) og Nord universitet.

Informasjon om instituttet

IDI www.idi.ntnu.no har pr. d.d. 26 professorer, 6 professor II, 37 førsteamanuenser, 15 førsteamanuensis II, 19 amanuenser, 42 postdoktor/forskere, omtrent 100 aktive PhD-studenter, og 22 teknisk/administrativt ansatte.

Informasjon om PhD-stipend

Tilsetting som PhD-stipendiat er for 3 år, eller 4 år med 25% pliktarbeid. Søkere må ha en mastergrad, eller være siste års masterstudenter. For søkere som ikke er ferdige med mastergraden, vil eventuell tilsetting utsettes til graden er fullført. Mastergraden må være i datateknologi, informatikk, IT-didaktikk eller lignende. Mastere fra pedagogikk eller didaktikk (f.eks. matematikkdidaktikk) er også velkomne til å søke, såfremt de har tilstrekkelig IT-kompetanse til å forske innen IT-didaktikk. Den som tilsettes må søke opptak til PhD-programmet i Informasjonsteknologi ved NTNU, og må følgelig tilfredsstille opptakskravene til dette studiet, se https://www.ntnu.no/studier/phit for detaljer. Hovedkrav er at mastergraden må utgjøre minst 5 års fulltidsstudier og karaktergjennomsnitt må tilsvare B eller bedre i den norske karakterskalaen.

Studenter som går i 4.årskurs på et relevant masterstudium ved IE-fakultetet, NTNU, kan søke stillingen som integrert PhD, se http://www.ntnu.no/ie/forskning/integrertphd for mer informasjon om denne ordningen.

Lønn for PhD-stipendiat: Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat, normalt avlønnet i trinn 50-57 i det statlige lønnsregulativet, med brutto årslønn 436.500-490.500, avhengig av kvalifikasjoner.

Informasjon om Postdoktor-stipend

Tilsetting som postdoktor-stipendiat er for 2 år, eller 3 år med 33% pliktarbeid. Søkere må ha en dr. grad minst på nivå med en norsk PhD, eller ha mindre enn 6 måneder igjen til fullførelse av en slik grad. I det siste tilfellet vil tilsettingen utsettes inntil dr. graden er oppnådd. Søkerens dr. grad bør være i informasjonsteknologi, IT-didaktikk eller lignende. Søkere med dr. grad i pedagogikk er også velkomne til å søke, såframt de har nok bakgrunn innen IT til å kunne gjøre kompetent forskning innen IT-didaktikk og e-læring.

Lønn for Postdoktor:

Stillingen er plassert i stillingskode 1352 Postdoktor, lønn fra trinn 57 og oppover i det statlige lønnsregulativet, brutto årslønn fra kr 490.500 eller mer, avhengig av kvalifikasjoner.

Informasjon om begge typer stipendiatstilling

Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet Career Readiness ved Excited SFU, følgelig må stipendiatens forskning være tilpasset senterets overordnede mål og de mer spesifikke målene i prosjektet Career Readiness. Dette prosjektet har som mål å styrke forbindelse og samhandling mellom utdanning og arbeidsliv og dermed gjøre kandidatene bedre forberedt på fremtidige karrierer. Det vil være sterk fokus på empiriske studier, og en mulig (men ikke uttømmende) liste av relevante forskningstemaer kan være som følger:

 • Analysere arbeidslivsrelevans av nåværende studieprogrammer og hvordan denne kan kvalitetssikres og forbedres.
 • Hvordan man effektivt kan involvere industrinettverk og andre arbeidslivskontakter i undervisning, gjennom personlige eller institusjonelle forbindelser. Dette innbefatter bruk av industrikontakter som gjesteforelesere og «kunder» for studentprosjekter.
 • Hvordan studenter, alumni og ansettere vurderer hvor godt forberedte kandidatene er på yrkeslivet.
 • I hvilken grad studenter får relevante sommerjobber i løpet av studiet, og tiltak som kan bidra til at flere får mer relevante sommerjobber tidligere.
 • Hvordan man kan dokumentere kompetanse på en grundigere og mer jobbrelevant måte enn bare karakterutskrifter, f.eks. e-porteføljer.

Stipendiatens arbeid vil inkludere forskning på nåværende lærings- og undervisningspraksis, empiriske undersøkelser med studenter, alumni og ansettere, design og utvikling av metoder for å øke og dokumentere kandidaters forberedthet for yrkeslivet, og spredning av resultatene i form av vitenskapelig publisering og mer populær formidling. Stipendiaten vil samarbeide med andre ansatte i Excited SFU, samt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og muligens veilede masteroppgaver som har synergi med egen forskning.

Stipendiaten må ha gode evner både til selvstendig arbeid og samarbeid, ha fremragende fremstillingsevner på engelsk (muntlig og skriftlig), og fortrinnsvis også mestre et skandinavisk språk, siden mye av undervisningen som skal støttes og forbedres, er på norsk. For søkere som verken har engelsk eller et skandinavisk språk som morsmål, kan følgende tester brukes som dokumentasjon på engelskkunnskaper: TOEFL, Academic IELTS, eller Cambridge CAE / CPE. Minimumsscore:

 • TOEFL: 600 (paper-basert test), 92 (internet-basert test);
 • Academic IELTS: 6.5, og ingen seksjon lavere enn 5.5;
 • CAE/CPE: karakter B eller A.

Generell informasjon

Tilsetting skjer iht. gjeldende forskrifter om ansettelsesvilkår for stipendiater / postdoktorer, og for øvrig på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Den som tilsettes må signere en kontrakt som angir startdato og varighet for tilsettingsforholdet. Fra bruttolønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

NTNU er interessert i å øke antall kvinner i sitt personale. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Søknaden må tydelig angi om den gjelder PhD- eller Postdoktor-stipend, og inneholde opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere erfaring. Attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter må vedlegges. For vitnemål fra utenlandske universiteter, vær snill å inkludere et" diploma supplement" eller lignende forklaring på karaktersystemet. Relevante vitenskapelige arbeider bør inkluderes, og eventuell undervisningserfaring bør dokumenteres. Søknaden må dessuten inneholde en kort" research statement" (inntil 2000 ord) som beskriver søkerens syn på hva som er de viktigste forskningsutfordringene for prosjektet Career Readiness og Excited SFU, og hva søkeren ser som sitt mulige bidrag til denne forskningen. Navn og kontaktinformasjon til to referanser må også foreligge. Søknader med ufullstendig dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Søknaden må sendes elektronisk som en kombinert PDF-fil via denne siden (jobbnorge.no).

For mer informasjon, vær vennlig å kontakte lederen for prosjektet Career Readiness, Førsteamanuensis Birgit Rognebakke Krogstie, epost  birgit.r.krogstie@ntnu.no  senterleder Guttorm Sindre, epost guttorm.sindre@ntnu.no eller instituttleder John Krogstie, epost  john.krogstie@ntnu.no 

For informasjon om behandling av søknaden, vær vennlig å kontakte seniorrådgiver Anne Kristin Bratseth, +47 73 59 67 15, anne.kristin.bratseth@ntnu.no.

Merk søknaden IE: 118-2017

Søknadsfrist: 08.11.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143377
 • Intern-ID
  IE 118-2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger