Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stavanger akuttsenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, med regionkontoret ligg i Bergen.

Stavanger akuttsenter tek imot ungdom plassert etter Lov om barneverntenester §§4-6, 4-12 og 4-25 jf. 4-24. Vi har 2 institusjonsavdelingar med plass til totalt 8 ungdommar i alderen 13-18 år. Ungdommane bor på institusjonen inntil akuttsituasjonen er avklart, med eit mål innan 28 dagar. Opphaldet i institusjonen skal bidra til utgreiing og kartlegging i forhold til eventuelle vidare tiltak.

I tillegg har senteret 79 beredskapsheimar fordelt på to avdelingar – ein i Haugesund og ein i Stavanger. Vi betener heile Rogaland og tar i mot ca. 300 barn i året.

Det å jobbe i akutten byr på spennande utfordringar, høgt tempo og varierte oppgåver. Vi set kvalitet høgt, har et godt fagmiljø med eigne arbeidsmodellar, internt opplæringsprogram og eiga fagavdeling. Vi tilbyr gode høver for utvikling, rettleiing, og fagleg oppfølging i eit godt arbeidsmiljø.

Miljøterapeut/miljøarbeidar - fast helgestilling

Vi har ledig ei helgestilling som miljøterapeut/miljøarbeidar ved Stavanger akuttsenter på avdeling Røyneberg:

 • ei ledig helgestilling/deltid i 20,99 % stilling 

Arbeidstidsordning er for tida inntil 13 timars vaktar, med arbeid kvar 3. helg.

Arbeidsoppgåver/ansvarsområder

 • Målretta fagleg og miljøterapeutisk arbeid i tråd med traumebasert omsorg, ta imot nye ungdommar til avdelinga.
 • Delta på overlapping.
 • Praktiske oppgåver og vedlikehald i og rundt avdelinga/bustaden.
 • Samarbeid med foreldre/føresette, sosialt nettverk, kommune, inntak og oppfølging, skule og andre viktige samarbeidspartnarar rundt den einskilde ungdom.
 • Rapportskriving og anna dokumentasjon.
 • Motivere og engasjere ungdommane i positive aktivitetar.
 • Gjennomføre oppgåver som ligg i stillingsskriv.

Kvalifikasjonar

 • Det er ynskjeleg med 3-årig sosialfaglig høgskuleutdanning.
 • Det er vidare ynskjeleg med relevant erfaring frå institusjon innan barnevern eller psykiatri/rus, fortrinnsvis med ungdom som målgruppe.
 • God skriftleg framstilling og god kunnskap om bruk av IKT verktøy.
 • Førarkort for personbil.
 • Institusjonen disponerer eigne biler.

Kven søkjer vi?

Vi søkjer deg som har evne til å ta ansvar, er sjølvstendig, trygg i vaksenrolla og som kan romme ungdommane og deira behov. Du må ha evne til å oppretthalde god struktur og eit fagleg perspektiv. Du er fleksibel og trives med store utfordringar og du har evne til hurtig omstilling. For deg er medverknad og samarbeid med familie, nettverk og andre samarbeidspartnarar ein viktig del av det miljøterapeutiske arbeidet. Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Vi tilstreber ei lik kjønnsfordeling blant tilsette på våre institusjonsavdelingar. Dette med bakgrunn i eit balansert arbeidsmiljø, gitte føringar i Rettighetsforskriften (som omhandlar blant anna urinprøvetaking og kroppsvisitering, og at dette skal utførast av tilsette med same kjønn som brukar), samt den miljøterapeutiske tilnærminga kor vi meiner at brukaren i gitte situasjonar vil dra nytte av å møte medarbeidarar av same kjønn. På bakgrunn av dette oppmodar vi menn til å søkje.

Vi tilbyr

 • Stillingane er plassert i statleg lønnsregulativ som kode 1494 sosionom, 1495 barnevernpedagog, 1508 vernepleier og 1489 miljøterapeut i LR 15, alt. 5-7, p.t. kr 376 000-459 100 pr. år (ltr. 40-53),  eller som kode 1486 miljøarbeidar i LR 04, alt. 1-16, p.t. kr 298 400-381 000 (ltr. 21-41). Turnustillegg kjem i tillegg. Løn og stillingskode vert vurdert etter utdanning og erfaring.
 • Yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Opplæringsprogram, rettleiing og arbeid på ein institusjon i fagleg utvikling.
 • Ein hektisk kvardag med spennande utfordringar i eit godt samarbeidsmiljø.

Generelle opplysningar

 • Staten legg vekt på mangfald på arbeidsplassen og opp fordrar kvalifiserte kandidatar til å søkja - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttera personar med fleirkulturell bakgrunn.
 • Stillingane er for tida lagt til Stavanger akuttsenter.
 • Politiattest vert kravd framlagt ved tiltredinga, jf. lov om barnevern § 6-10 og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggjast ved søknaden.
 • Bufetat er ei IA (Inkluderande Arbeidsliv) -verksemd.
 • Vi gjer oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktpersonar for stillinga

Kristin Henna Hagen (avdelingsleiar Røyneberg), tlf. 46619324 – kristin.henna.hagen@bufetat.no

Søknad med CV vert å senda elektronisk via lenkje på denne sida.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 31.10.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sola
 • Arbeidssted
  Sola
 • Jobbnorge-ID
  143307
 • Intern-ID
  Vest 88/17
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger