NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat/Postdoktor inntil 2 stillinger innen sosiologi

INNTIL TO STILLINGER SOM STIPENDIAT/POSTDOKTOR SOSIOLOGI VED INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP TILKNYTTET FORSKNINGSGRUPPEN CHAIN SU-74

Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig to midlertidige stillinger som stipendiat og /eller postdoktor Stillingen som stipendiat er for en periode på tre år, og stillingen som postdoktor er to-årig. Stillingene er tilknyttet CHAIN, som er et nytt senter for forskning på sosial ulikhet i helse ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap. For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

CHAIN sin ambisjon er å gjennomføre årsaks- og intervensjonsforskning som kan bidra til å redusere helseforskjeller i og mellom verdens land.

Stillingene vil være tilknyttet vårt samarbeid med UNICEF, som er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF er representert i 190 land, og arbeider med ernæring, rent vann og utdanning for barn. UNICEF leverer vaksiner til 40 prosent av verdens barn, og bygger og moderniserer helse- og skolevesen over hele verden. UNICEF Norge har kontor i Oslo.

Stipendiatstilling:

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingen kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med ytterligere ett år. Stillingen er knyttet til ph.d.-programmet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver:

Stipendiatstillingen er knyttet til CHAINs målsetning om å identifisere/evaluere betydningen av intervensjoner som kan redusere sosial ulikhet i helse i middel- og lavinntektsland (LMICs) ved bruk av (fortrinnsvis) UNICEF Innocentis eget datagrunnlag, DHS (Demographic and Health Surveys) eller andre relevante datakilder. Det vil også være mulig å analysere helseutjevnende effekter av intervensjoner ved bruk av et evalueringsdesign/ kvalitative intervjuer.

Nærmere informasjon om CHAIN kan fås ved å kontakte Professor Terje Andreas Eikemo.

Kvalifikasjoner:

Ved tilsetting av stipendiat vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • karakterer fra mastergrad/hovedfag
 • prosjektbeskrivelse (ca. 5 sider, se nedenfor for innhold)
 • forskningsrelevant erfaring av 1-2 års varighet, slik som publisering og deltakelse i forskningsprosjekt
 • kompetanse innen/ erfaring med kvantitative databehandling og statistikk (som f.eks longitudelle data)

For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i samfunnsvitenskapelige fag (som kan gi opptak på ph.d.-studiet i sosiologi/statsvitenskap), fortrinnsvis sosiologi, statsvitenskap eller helsevitenskap, global helse, sosialpolitikk, samfunnsmedisin, statistikk, epidemiologi, økonomi, og demografi. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Søknad:

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-program i sosiologi/statsvitenskap.

Den som tilsettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/studier/phped, for informasjon om ph.d.-program i sosiologi/statsvitenskap og søknadsskjema se http://www.ntnu.no/studier/phsos eller http://www.ntnu.no/studier/phpol.

Sammen med søknaden vedlegges

 • Et prosjektbeskrivelse på ca. fem sider. I notatet skal det redegjøres for hvordan søkeren ønsker å utforme sitt arbeid og delprosjekt innenfor rammene av den overordnede prosjektbeskrivelsen.
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Postdoktorstilling:

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling, som skal gi lovende forskere anledning til å utvide sin forskningskompetanse og kvalifisere seg for faglige toppstillinger. Tilsettingsperioden er for to år.

Arbeidsoppgaver:

Postdoktorstillingen er knyttet til CHAINs målsetning om å identifisere/evaluere betydningen av intervensjoner som kan redusere sosial ulikhet i helse i middel- og lavinntektsland (LMICs) ved bruk av (fortrinnsvis) UNICEF Innocentis eget datagrunnlag, DHS (Demographic and Health Surveys) eller andre relevante datakilder. Det vil også være mulig å analysere helseutjevnende effekter av intervensjoner ved bruk av et evalueringsdesign/ kvalitative intervjuer.

Nærmere informasjon om CHAIN kan fås ved å kontakte Professor Terje Andreas Eikemo.

Kvalifikasjoner:

Ved tilsetting som postdoktor vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • prosjektbeskrivelse og kvaliteten på denne.
 • kvalitet på vitenskapelig publisering, med særlig vekt på avhandlingen og publisering i de siste 1-2 år.
 • erfaring med bruk av UNICEF-data eller DHS data vil være en stor fordel.
 • erfaring med evaluerings- eller intervensjonsstudier relatert til global helse/sosial ulikhet i helse.
 • kompetanse innen/ erfaring med kvantitative databehandling og statistikk (som f.eks longitudinelle data)

For stillingen kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Søknad:

Søknaden som postdoktor må inneholde:

 • CV med opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis. Bekreftede kopier av vitnemål og attester må legges ved.
 • Publikasjonsoversikt.
 • Prosjektbeskrivelse. Det kreves at søkerne leverer en selvstendig prosjektbeskrivelse inkludert plan for gjennomføring, med beskrivelse av framdrift.
 • Publikasjoner og annet vitenskapelig arbeid som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen, må følge søknaden, helst i 3 eksemplarer.

For begge stillingene:

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeid. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse om sin del av arbeidet. Søkeren må videre legge ved en liste og en beskrivelse over de publikasjonene som sendes til vurdering.

Tilsettingene skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Kandidaten må samarbeide og kommunisere med et stort internasjonalt nettverk av helseforskere. Det er derfor nødvendig at kandidaten er fleksibel, utadvendt, selvstendig, og har gode samarbeidsevner. Det kreves gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Lønns- og arbeidsvilkår:

Stipendiat kode 1017 avlønnes i lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto. 436 500. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Postdoktor kode 1352 avlønnes i lønnstrinn 57 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 490 500 pr. mnd. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.  Arbeidssted for stillingene er NTNU Dragvoll.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse     

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte professor Terje Andreas Eikemo terje.eikemo@ntnu.noeller instituttleder Toril Aalberg toril.aalberg@ntnu.no   

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e-post sissel.sather@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim , og merkes med SU-74.

Søknadsfrist 05.11.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  143201
 • Intern-ID
  2017/28497
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger