NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i sosialt arbeid og barnevern

FAKULTET FOR SAMFUNNS- UTDANNINGSVITENSKAP

INSTITUTT FOR SOSIALT ARBEID

Institutt for sosialt arbeid utlyser en fast stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid.

Institutt for sosialt arbeid er et av de større sosialfaglige instituttene i Norge, og har i dag ca. 60 ansatte og mer enn 700 studenter. Instituttets bachelorprogrammer er blant de mest søkte i landet. Institutt for sosialt arbeid tilbyr bachelorgradsstudier i barnevern, og sosialt arbeid, mastergradsutdanning i funksjonshemming og samfunn, sosialt arbeid, og barnevern og etter- og videreutdanningene.

Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. I tillegg til undervisning foregår det forskning innenfor et bredt spekter av sosialfaglige og velferdsfaglige problemstillinger. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.

Den som ansettes skal undervise, veilede og forske innenfor fagområdet barnevern og sosialt arbeid. Instituttet trenger spesielt styrking av kompetansen innenfor temaet utsatte barn og unge. Stillingen innebærer oppfølging og veiledning av studenter, ferdighetstrening, evaluering og sensurering.

Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelorutdanningen i barnevern, men den som tilsettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud ved instituttet. Stillingen innebærer samarbeid internt ved universitetet, med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og nettverksarbeid med sosialfaglige utdanninger nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsområder

 • Ansvar for undervisning og forskning, primært innen bachelorutdanningen i barnevern
 • Rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og skal også ta på seg administrative oppgaver
 • Ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • Plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning
 • Veiledning av bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • Eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves avlagt ph.d.-grad for ansetteslse som førsteamanuensis, fortrinnsvis i sosialt arbeid eller annet relevant fagområde
 • For stillingen kreves sosialfaglig grunnutdanning og sosialfaglig eller samfunnsvitenskapelig master/hovedfag. Søkere med barnevernspedagog-bakgrunn vil bli foretrukket
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år
 • Pedagogisk erfaring er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
 • Det blir lagt stor vekt på interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, nye undervisningsmetoder bla i aktivitetsfagene og internasjonalisering
 • Praksis fra barnevern eller sosialt arbeid med barn og ungdom er en fordel

Personlige egenskaper som evne til teamarbeid og samarbeid, selvstendighet, ansvarsfullhet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Dersom det ikke melder seg en tilstrekkelig godt kvalifisert søker, vurderes midlertidig ansettelse i inntil 3 år med sikte på kvalifisering for fast ansettelse. Fast ansettelse vil i tilfelle skje uten ny kunngjøring, men etter en sakkyndig vurdering.

Pedagogiske kvalifikasjoner

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

For mer informasjon: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Lønns- og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 485 700. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 494 400 til kr. 686 500 pr år avhengig av kvalifikasjoner.

Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • Søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Riina Kiik, riina.kiik@ntnu.no, telefon 466 84 620.

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Aaste Line Strand, aaste.l.strand@ntnu.no, telefon 950 13 287.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-72.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Tunga
 • Jobbnorge-ID
  143200
 • Intern-ID
  2017/28717
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger