NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Stilling som PhD i prosjektet «Psykososial helse, identitet og well-being i tre generasjoner; en komparativ studie av to lokalsamfunn»

Stillingen er administrativt knyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), med arbeidssted ved Institutt for Helsevitenskap i Gjøvik [IHG]. Opphold ved og tett samarbeid med den tverrfaglige forskergruppen i Trondheim forventes.

 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca 90 ansatte fordelt på to seksjoner; seksjon for sykepleie, seksjon for helse, teknologi og samfunn, samt Senter for omsorgsforskning, Østlandet. Øvrige tematiske områder som prioriteres er forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget innen pasientsikkerhet, klinisk sykepleie, gerontologi, helsefremmende lokalsamfunnsarbeid, helse- og omsorgstjenesteforskning samt utdanningskvalitet. Med mange helsefaglige utdanninger og økende forskningsaktiviteter er avdelingen inne i en spennende videreutvikling med høy oppmerksomhet på utdannings- og forskningskvalitet.

 

Prosjektbeskrivelse

PhD stipendiatet er knyttet opp mot et del-prosjekt under ‘Havlandet Norge’ Havlandet Norge – kystkultur generasjon – bærekraft – er et pilotprogram i et av NTNUs fire tverrfakultære tematiske satsinger; Havrom. Det ledes av Anne Trine Kjørholt, ved Institutt for Pedagogikk og Livslang læring, NTNU, og omfatter i dag fire fakulteter ved NTNU, og to campuser. 

 

Delprosjektet har helse i fokus, og har som hovedmål å utvikle kunnskap om helse og livskvalitet i Midt-Norske kystsamfunn. Tre generasjoner (kohorter) skal studeres; ungdom (13-19 år), deres foreldre og besteforeldre. En viktig problemstilling er å undersøke mulige sammenhenger mellom praktisk/lokal kunnskap, stedsidentitet og tett kontakt mellom ungdom og deres besteforeldre på den ene side, og psykososial helse og livskvalitet på den andre. Slik kunnskap er viktig for utvikling av helsefremmende arbeid i lokalsamfunn. Innlandskommunen Søndre Land nær Gjøvik vil bli inkludert for sammenlikning. Forskningen vil understøtte arbeidet med folkehelse i lokalsamfunn.

 

Materiale og metode

Ved hjelp av samme spørreskjema som benyttes i UNG-HUNT 4 samt kommuneprofiler og data fra folkehelse- og levekårsundersøkelsen fra Gjøvikregionen skaffes et kvantitativt «bakteppe» for å sammenlikne ungdom på Frøya (øysamfunn preget av sterk næringsvekst, sjømatindustri), og Søndre Land (stabilt lokalsamfunn i innland) med ungdom i Nord-Trøndelag. På Frøya og i Søndre Land vil den tre-generasjonelle og biografiske tilnærmingen som brukes i pilotprogrammet Havrom anvendes. Biografiske intervju med dagens ungdom, foreldre og besteforeldre vil bli anvendt. Studiet av barndom slik den er erfart og rekonstruert av tre generasjoner muliggjør et spesielt fokus på sosiale relasjoner, psykososial helse og lokal/praktisk kunnskap på tvers av kjønn, generasjoner og etniske grupper.

 

Datainnsamlingen omfatter dybdeintervjuer og fokusgruppe-intervjuer, samt bruk av foto, brev og musikk. Vi tar utgangspunkt i en hypotese om at integrasjon mellom ulike generasjoner påvirker identitet, utenforskap [sosial arv] og opplevelse av helse og ’well-being’. Opplevelser av psykososial helse og well-being vil kontekstualiseres i et livsløpsperspektiv, der kontinuitet og diskontinuitet langs generasjonslinjer er et fokus.

 

Til prosjektet søker vi etter en kandidat med sterk interesse for forskningsfeltet. Det utlyses PhD stilling i tre år i 100% stilling.

 

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • For PhD kreves mastergrad eller tilsvarende med et vektet gjennomsnitt B eller bedre.
 • Flytende muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller helsevitenskapelig bakgrunn er ønskelig
 • Kjennskap til norsk språk er en fordel
 • Det er ønskelig med grunnleggende ferdigheter i bruk av kvantitativ og kvalitativ metode

Personlige egenskaper

 • Er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Ønsker å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • Har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Menn oppfordres spesielt til å søke.

 

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500,- per år. Normal avlønning er fra kr 436 500,- til kr 499 200,- per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekker 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsetting i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/mh/phd

 

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet.

Søknad sendes elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) innen søknadsfristen 1.11.2017. Tiltredelse er ønskelig januar 2018.  

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med førsteamanuensis, Kari Bjerke Batt-Rawden kari.batt-rawden@ntnu.no, mobil 90584313.

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Håvard Tangvik, e-post: havard.tangvik@ntnu.no, mobil 99301868

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  143114
 • Intern-ID
  2017/27661
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger