NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Stilling som PhD i prosjektet Kystsamfunn i endring. Generasjon, helse og bærekraft. Helse og livskvalitet i tre generasjoner.

Stillingen er administrativt knyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), med hovedarbeidssted ved HUNT forskningssenter i Levanger. Kortere opphold og tett samarbeid med den tverrfaglige forskergruppen i Trondheim forventes.

ISM er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. Instituttet er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger. ISM har ansvaret for 1000 sykepleiestudenter i bachelor og videreutdanning, 150 masterstudenter og 125 Ph.d.-kandidater. Fakultet for medisin og helsevitenskap har 675 medisinstudenter som er innom instituttets undervisning på ulike tidspunkt i profesjonsutdanningen.ISM er samlokalisert med Øya helsehus og universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Se mer om instituttet her: www.ntnu.no/ism

HUNT forskningssenter er en del av ISM og driver Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Ved senteret er det omtrent 40 ansatte, forskere og teknisk-administrative ansatte som driver dataforvaltning, databanking og biobanking. HUNT forskningssenter har et omfattende internasjonalt samarbeid gjennom bl.a. EU-prosjekter.

Prosjektet
PhD stipendiatet er knyttet opp mot et del-prosjekt under «Havlandet Norge» med helse i fokus. Havlandet Norge – kystkultur generasjon – bærekraft - er et pilotprogram i et av NTNUs fire tverrfakultære tematiske satsinger; Havrom. Det ledes av Anne Trine Kjørholt, ved Institutt for Pedagogikk og Livslang læring, og omfatter i dag fire fakulteter ved NTNU, og to campuser. Dette delprosjektets fokus, perspektiv og problemstillinger er forankret i det større tverrfaglige forskningsprosjektet det inngår i, med helse i fokus. Det har som hovedmål å utvikle kunnskap om helse og livskvalitet i Midt-Norske kystsamfunn. Tre generasjoner (kohorter) skal studeres; ungdom (13-19 år), deres foreldre og besteforeldre. Det er et konsistent funn fra tidligere kartlegginger at kystbefolkningens helse er dårligere enn hos den øvrige befolkningen. I dette prosjektet er det overordnede målet å forstå hvordan regionale samfunnsprosesser påvirker befolkningens helse. Vi vil blant annet benytte repeterte målinger fra den omfattende Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) til å belyse følgende overordnede problemstilling: Har kystbefolkningen en annen helseutvikling enn den øvrige befolkningen over tid?

Materiale og metode
Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) har samlet inn opplysninger og biologisk materiale for folkehelseforskning siden 1984. HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer i alderen 13-100 år deltatt. HUNT4-data blir tilgjengelige i 2019. Det eksisterer repeterte målinger på en stor del av deltakerne: 47 000 deltok på HUNT1-2, 37 000 deltok i HUNT 2-3 og 28 000 har deltatt på alle. Etter HUNT 4 vil også et antall ha deltatt i alle, i tillegg til at noen vil ha deltatt i en eller to av de tidligere undersøkelsene.

Basert på repeterte målinger av ulike helsemål vil utviklingen i helse studeres hos kystbefolkningen og i den øvrige befolkningen. Det vil blant annet benyttes hierarkiske alder-periode-kohort modeller.

Krav til bakgrunn og kompetanse
Til prosjektet søker vi etter en kandidat med sterk interesse for forskningsfeltet. Det utlyses PhD stilling i tre år i 100% stilling.

 • For PhD kreves mastergrad eller tilsvarende med med et vektet gjennomsnitt B eller bedre.
 • Medisinsk, helsefaglig, biovitenskapelig, naturvitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn
 • Flytende muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk
 • Kjennskap til norsk språk
 • Søkere må ha gode ferdigheter i bruk av kvantitativ metode

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Ønske å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • God evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500,- per år. Normal avlønning er fra kr 436 500,- til kr 499 200,- per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekker 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting i doktorgradsstilling betinger opptak til PhD-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/mh/phd

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet.

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 01.11.2017. Tiltredelse er ønskelig januar 2018. 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med professor Steinar Krokstad, steinar.krokstad@ntnu.no, mobil 95219227.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Håvard Tangvik, e-post: havard.tangvik@ntnu.no, mobil 99301868

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Levanger
 • Jobbnorge-ID
  143095
 • Intern-ID
  2017/27661
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger