Høyesterett er landets øverste domstol og en prejudikatdomstol. Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov og lov.

Høyesterett har en juridisk utredningsenhet, hvor du får

 • spennende juridiske arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
 • mulighet til faglig fordyping med fokus på kvalitet
 • arbeide for noen av landets fremste jurister
 • unik praksis for enhver juridisk stilling og videre karriere
 • jobbe i et godt og trivelig miljøUTREDERE I HØYESTERETT

I juridisk utredningsenhet er det ledig ett til to vikariater som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.

Juridisk utredningsenhet består av 20 utredere i tillegg til leder, to nestledere og to protokollsekretærer. Utredningsenheten arbeider både for Høyesteretts ankeutvalg og for avdelingene i Høyesterett med utredning av prosessuelle og materielle spørsmål i saker fra alle rettsområder innen privatrett, offentlig rett og strafferett. Ved anke over dom tar utredningen for ankeutvalget sikte på å avklare om saken reiser prinsipielle spørsmål som bør behandles av Høyesterett. Anke over kjennelse og beslutning blir utredet med sikte på at ankeutvalget skal treffe en endelig avgjørelse i saken. I saker hvor det er gitt samtykke til ankebehandling, bistår utrederne både under saksforberedelsen og i forbindelse med selve ankeforhandlingen. I tillegg har utredningsenheten oppdrag for justitiarius, dommerne og direktøren.

Stillingen som utreder krever svært gode juridiske kvalifikasjoner, herunder meget gode eksamensresultater. Det vil bli lagt vekt på evne til å kombinere grundighet og effektivitet, på god skriftlig fremstillingsevne og på samarbeidsevner. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Nyutdannede jurister kan også søke.

Praksis som utreder i mer enn to år er godkjent som praksis til advokatbevilling.

Stillingen som utreder lønnes ved tiltredelse fra 450 000 til 700 000 kroner (1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver), alt etter kvalifikasjoner. Arbeidstiden følger normalarbeidstiden i staten.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til utredningsleder Øistein Aamodt, nestleder Birthe Aspehaug Buset eller nestleder Chirsti Erichsen Hurlen på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er tirsdag 24. oktober 2017.

Søknaden sendes elektronisk via link på denne siden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges Høyesterett
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  142598
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger