Kriminalomsorgen

Kongsvinger fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotika-program med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Kongsvinger fengsel administrerer 140 soningsplasser, hvor av 92 soningsplasser på høyt sikkerhetsnivå og 48 plasser med lavere sikkerhetsnivå. Kongsvinger fengsel har siden desember 2012 vært Norges eneste utlendingsfengsel. Fengslet har i dag ca 110 faste stillinger.

Hedmark fengsel består av tre fengselsavdelinger lokalisert ved Bruvoll, Hamar og Ilseng. Fengselet har en kapasitet på 187 innsatte, fordelt på 31 plasser med høyt sikkerhetsnivå, og 156 plasser med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har tilsammen 115 ansatte, i tillegg kommer ressurser innen skole, helse, NAV, kirke og andre samarbeidspartnere. Administrasjon og ledelse er plassert ved Ilseng avdeling.

Kongsvinger fengsel vil i samarbeid med Hedmark fengsel være en fremtidig aspirantopplæringsanstalt for aspiranter under fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS. Aspirantene i årskullet 2017-2019 vil ha oppstart i aspirantanstaltene i mars 2018.

Ledig stilling som fengselsinspektør/aspirantleder i engasjement

Ved Kongsvinger fengsel er det ledig stilling i engasjement som fengselsinspektør med ansvar for aspirantutdanning ved Kongsvinger fengsel og Hedmark fengsel avd. Bruvoll og avd. Ilseng. Stillingen er underlagt fengselsleder v/ Kongsvinger fengsel, samtidig som den inngår i begge anstaltenes ledergrupper. Det må påregnes en del reisevirksomhet og tilstedeværelse ved de ulike avdelingen ved Hedmark fengsel i forbindelse med oppfølging av aspirantveiledere, aspiranter og annen møtevirksomhet. Stillingens arbeidstid er dagtid.

Stillingens hovedarbeidsområde

• Personal – og oppfølgingsansvar for aspirantveiledere og aspiranter i de praktisk/teoretiske semestrene av utdanningen på vegne av Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS.
• Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av opplæring av aspiranter i henhold til studieplan, årsplan og øvrige føringer fra KRUS. Herunder gjennomføring av undervisning, veiledning, egnethetsvurderinger og sensur av innleverte oppgaver i tett samarbeid med KRUS. Aspirantlederen skal selv undervise i minst ett delemne.
• Delta på alle fag- og aspirantledersamlinger i regi av KRUS
• Ansvar for forvaltning og rapportering på tildelte budsjettposter, både internt og overfor KRUS
• Ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av grunnopplæring av nytilsatte tjenestemenn ved anstalten
• Ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av grunnopplæring av nytilsatte medarbeidere til våre samarbeidspartnere som skal ha sitt virke ved anstalten
• Deltakelse i arbeidet med strategisk planlegging og utvikling av anstalten
• Aspirantleder er en del av fengselets lederteam

Kvalifikasjonskrav

• Bestått fengselsbetjentutdanning fra kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
• Relevant tilleggsutdanning fra høyskole eller universitet (gjerne veiledning/pedagogisk kompetanse) er ønskelig, og vil bli vektlagt
• Erfaring fra veiledning, undervisning, undervisningsplanlegging og endrings- og motivasjonsarbeid med innsatte/domfelte vil bli vektla
• Erfaring som leder er ønskelig.

Personlige egenskaper:

• Gode leder- og samarbeidsevner, og evne til å utvikle team
• Holdninger i tråd med kriminalomsorgens verdisyn og yrkesetiske retningslinjer
• Initiativrik, løsningsorientert og strukturert
• Evne til å jobbe målrettet og selvstendig
• Evne til å selvstendig planlegge og beslutte innenfor de føringer og rammer som til en hver tid er gitt
• Fleksibilitet og gode sosiale egenskaper er en forutsetning
• Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• God formidlingsevne og trygghet ved formidling
• Innsikt i gjeldende lover, reglement og avtaleverk innen kriminalomsorgen
• God innsikt i bruk av Kriminalomsorgens IT/IKT-systemer og/eller evne til å tilegne seg slik kunnskap
• Personlig egnethet

Det tas forbehold om endringer i arbeids- og ansvarsområde, evt. i sentrale beslutninger.

Generelle vilkår:

Stillingen lønnes etter stillingskode 0266 fengselsinspektør etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn innplassering etter kvalifikasjoner. 2 % av lønnen trekkes til Statens pensjonskasse. For tilsetting gjelder vanlige tilsettingsvilkår i staten, herav 6 måneders prøvetid. Stillingen ønskes snarlig tiltredelse.

Kongsvinger fengsel er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Det kreves plettfri vandel. Ved tilsetting må uttømmende politiattest fremlegges. Vaksinasjonskort (tuberkulose/hepatitt A/B) må fremlegges av den som tilsettes. Ved behov kan fengselet være behjelpelig med tilrettelegging for vaksinasjon. I henhold til offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlista.

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til fengselsleder Gaute Enger, tlf. 62 88 84 55.

Attester og vitnemål medbringes om du blir innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 01.10.2017

Søknad med CV sendes via link på denne siden, ”søk stillingen”. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobb Norge på e-post : Kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen
 • Nettside
 • Kommune
  Kongsvinger
 • Arbeidssted
  Kongsvinger
 • Jobbnorge-ID
  142401
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger