Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Førsteamanuensis i middelalderkunst

Ved Arkeologisk seksjon på Kulturhistorisk museum er det ledig en stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) med vekt på middelalderkunst.

Kulturhistorisk museum har en unik og betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, som det er stor internasjonal interesse for. Vi søker en person med solid kompetanse innen kunst og bildebruk i middelalderen, som kan utløse kunnskapspotensialet i vår kirkekunstsamling. Vi ønsker oss en førsteamanuensis som evner å se kirkekunsten i en videre kulturhistorisk og europeisk kontekst, og som en integrert del av middelalderens øvrige materielle kultur og samfunnsliv. Det søkes etter en forsker som kan inngå i samarbeid med museets andre fagmiljøer og bidra til å utvikle forskningsprosjekter i tråd med Kulturhistorisk museums strategier.

Kulturhistorisk museum driver nyskapende forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv, og våre prioriterte satsningsområder er kulturarv, innovasjon og landskap (se: http://www.khm.uio.no/forskning/satsningsomrader/).

Arkeologisk seksjon har ansvar for Kulturhistorisk museums samlinger av nordiske oldsaker, middelalderkunst og runeinnskrifter, og forvaltningsansvar for fornminner og bergkunst i de ti fylkene som hører inn under vårt museumsdistrikt. Seksjonen har 60 fast ansatte arkeologer og ekspertise på alle perioder og samlingsområder, med et særlig stort fagmiljø innenfor eldre steinalder og vikingtid/middelalder. Den som ansettes forventes å kunne samarbeide tett også med andre fagseksjoner på museet.

I stillingen inngår 50 % forskningstid og 50 % musealt arbeid (inkludert administrative oppgaver). Foruten forskning innbefatter stillingen varierte faglige og praktiske oppgaver knyttet til dokumentasjon og forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, utstillinger, rådgiving, samt faglig formidling.

Arbeidsoppgaver:

 • Forskning og prosjektutvikling
 • Samlingsforvaltning og saksbehandling
 • Fagansvar utstillingsprosjekter
 • Formidling, rådgivning og faglig informasjon til forskere og publikum
 • Veiledning og undervisning
 • Databasearbeid

Kvalifikasjonskrav:

 • Doktorgrad i arkeologi, kunsthistorie eller et annet relevant fag
 • Kompetanse på middelalderens kirkekunst i Nord-Europa
 • Internasjonal publiseringsprofil og nettverk
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på engelsk, norsk eller annet skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet må forplikte seg til å ha lært seg norsk innen 2 år.
 • Pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

 Andre kvalifikasjoner som vektlegges

 • Helhetsforståelse av forskning og musealt arbeid
 • Motivasjon for prosjektarbeid og forskningssamarbeid
 • Erfaring fra forskningssamarbeid og med å innhente forskningsmidler
 • Erfaring fra musealt arbeid, herunder samlingsforvaltning, utstillinger og formidling
 • Tverrfaglig tilnærming og erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner.

Vurderingsgrunnlag

Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner, samt andre faglige kvalifikasjoner, som kan bidra til å utløse kunnskapspotensialet i samlingene. Likeså vil søkernes potensial for fremtidig relevant forskning, samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

Ved vurdering av søkernes vitenskapelige kompetanse vil arbeider fra de fem siste årene, eller arbeider som viser evne til faglig fornying, bli tillagt særlig betydning.

Som et første ledd i vurderingen vil det brukes en sorteringskomité som vurderer alle søknadene. De best kvalifiserte søkerne vil ble bedt om å sende inn et utvalg akademiske arbeider, som vil bli vurdert av en egen bedømmelseskomité. Kandidatene vil bli bedt om å sende inn maksimum fem vitenskapelige arbeider (ikke mer enn 500 sider totalt), som anses som særlig relevante for stillingen.

De høyest rangerte kandidatene etter den sakkyndige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og evt. prøveforelesning.

Se regler for tilsetting i førsteamanuensisstillinger ved UiO og UiOs veiledning om pedagogisk basiskompetanse.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn fra kr 537 700,- til  650 200,- avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Skisse til forskningsprosjekt
 • Vitnemål og attester

Alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknaden skal inneholde informasjon om vitenskapelige kvalifikasjoner og meritter (utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, museal, faglig og pedagogisk virksomhet samt evt. administrativ erfaring). Ved samforfatterskap skal søkerens bidrag konkretiseres.

Søknaden skal inneholde en skisse til et forskningsprosjekt som viser hvordan kirkekunstsamlingen til KHM kan mobiliseres i et tverrfaglig forskningsprosjekt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimum 5 sider, ekskl. litteraturliste.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Seksjonsleder Lene Melheim, tlf. +47 22841957, e-post: a.l.melheim@khm.uio.no

For spørsmål vedrørende rekrutteringsprosessen:

Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, tlf. +47 22859567, e-post: a.m.hansen@khm.uio.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  142311
 • Intern-ID
  2017/10890
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger