Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Førsteamanuensis innen material- og tilvirkningsteknologi – ref.nr 17/03395

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis innen material- og tilvirkningsteknologi fra januar 2018.

 

Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) har 130 ansatte, ca.  1100 studenter, hovedsakelig på 5-årige masterstudier i teknologi (sivilingeniør), lektorutdanning i realfag, og vel 60 doktorgradsstudenter (PhD). Fakultetet er organisert i fagområder; Realfag, Anvendte matematiske fag, Bygg og arkitektur, Vann- og miljøteknikk, Maskin, prosess- og produktutvikling, Industriell økonomi, Geomatikk og Læring og lærerutdanning. Arbeidssted er på Campus Ås.

 

Stillingen er knyttet til gjennomføringen av det 5-årige sivilingeniørstudiet ved fakultetet med kursansvar, gradsveiledning og FoU-virksomhet i materialteknologi og moderne tilvirknings- og produksjonsteknologier.

Gode material-kunnskaper, material-teknologisk FoU og datastyrte tilvirkningssystemer inngår som et viktig grunnlag i nær sagt all moderne teknologiutvikling og produksjon. Fakultetet vektlegger nyskapning og industriell anvendbarhet og bærekraft i sin utdanningsvirksomhet, og dette inngår også som helt sentrale elementer i våre faglige utviklingsstrategier på det materialteknologiske området.

 

Fakultetet rår over tekniske støttetjenester, integrerte og godt utstyrte laboratoriefasiliteter og moderne verkstedtjenester som bidrar med kompetanse og viktig fagstøtte til gjennomføring av kurstilbudet, studentøvelser og FoU-prosjekter.

 

FoU-miljøet og utdanningstilbudet i teknologiske fag ved NMBU er i rask utvikling. Det forutsettes at den som tilsettes også bidrar i å utvikle laboratoriefasilitetene knyttet til fagområdet, utvikle faglige nettverk og etablering av prosjektaktiviteter på tvers av universitets- og landegrensene.

 

 

Arbeidsoppgaver

Kjedetenking er sentralt i utvikling av materialteknologi-området ved RealTek. Moderne material- og tilvirkningsteknologi spenner helt fra den indre atomære og molekylære oppbyggingen av materialer, hvordan de framstilles, kombineres og bearbeides, behandles og anvendes - og til sist hvordan de i størst mulig grad kan resirkuleres og brukes på nytt på en best mulig måte.

 

 

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen vil være:

 • Emneansvar og faste undervisningsoppgaver knyttet til emnetilbudet i grunnleggende materiallære for sivilingeniør-studentene ved RealTek.
 • Ansvar for organisering og videreutvikling av det tilhørende fag- og øvelsestilbudet i materiallære i nært samarbeid med fakultetets øvrige fagpersonale og tekniske tjenester.
 • Ansvar for videreutvikling og styrking av emnetilbudet i moderne tilvirknings- og produksjonsteknikk i nært samarbeid med fakultetets øvrige fagpersonale og verkstedtjenester.
 • Ansvar for veiledning av gradsstudenter, prosjekt- og grads-arbeider innen fagområdet på master- og doktorgradsnivå (PhD).
 • Anvendt forsknings- og formidlingsarbeid innen fagfeltet i samarbeid med ledende fagmiljøer i Norge, norsk næringsliv og aktuelle organisasjoner.
 • Andre oppgaver knyttet til søkerens egen kompetanseprofil/ faglige bakgrunn vil kunne bli vurdert.

Stillingens plassering i organisasjonen kan endres og oppgaver legges til.

 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde for stillingen, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad,

eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

 • Faglig bakgrunn fra faststoff-fysikk/fysikalsk metallurgi/maskinteknikk med spesialisering i materiallære.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning (se også punktet nedenfor om “Pedagogikk”).

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra materialteknisk eller industrimekanisk produksjonsindustri, materialteknisk laboratorieprøving og kvalitetssikring eller liknede.
 • Erfaring fra prosjekt eller nettverkssamarbeid mellom næringsliv, FoU-institutter og universitets og høgskole-sektoren.
 • Oppdaterte kunnskaper om FoU-status på fagfeltet, god kjennskap til viktige programvareverktøy (Granta Edupack m.fl.) og utvikling innen moderne laboratorieutstyr.

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

 

 

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode evner til samarbeid og bygging av gode relasjoner innad i fagmiljøet, utad til andre fagmiljøer og til relevant industri.
 • Erfaring og interesse for å arbeide og forske i team og gjerne på tvers av fagdisipliner og sektorielle tradisjoner.
 • Personlig motivasjon og drivkraft for å bygge opp utdannings-tilbud og nye forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet.
 • Gode formidlingsevner og faglig engasjement innen fagfeltet og i forhold til studietilbudet og studentene.
 • Emneundervisning vil fortrinnsvis foregå på nordisk fagspråk. Søkere som ikke kan norsk, dansk eller svensk forplikter seg til å lære og beherske norsk muntlig og skriftlig og må kunne undervise grunnleggende emner på norsk innen to år.

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 62-72 (NOK 532.400-643.900), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

 

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Førsteamanuensis Odd Ivar Lekang, epost: odd-ivar.lekang@nmbu.no og Førsteamanuensis Jan Kåre Bøe, epost: jan.boe@nmbu.no

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist:
01.11.2017

 

 

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/03395 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.11.2017

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Ås
 • Jobbnorge-ID
  142084
 • Intern-ID
  17/03395
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger