Fylkesmannen er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningsliner frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunal og sentral mynde, med høve til å spele inn viktige saker frå kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Rådgjevar/seniorrådgjevar - utdanning

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, har ledig engasjement som rådgjevar/seniorrådgjevar med søknadsfrist 26. september 2017.

Utdanningsavdelinga har ansvar for rettleiing, tilsyn og forvaltningsoppgåver innan barnehage- og opplæringssektoren i fylket. Avdelinga har og eit landsdekkande ansvar for opplæring innan kriminalomsorga. Utdanningsavdelinga skal sjå til at nasjonale mål for utdannings- og barnehagepolitikk vert følgt opp. Oppdraget til avdelinga kjem i hovudsak frå Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsavdelinga har no behov for ein rådgjevar/seniorrådgjevar i eit års engasjement, med mogleg fast tilsetting etter engasjementets utløp.

Den som vært tilsett i stillinga vil ha sine hovudoppgåver knytt til klagebehandling og tilsyn på barnehage- og skuleområdet. I tillegg vil oppfølging av statlege kompetansesatsingar vere eit område avdelinga vil jobbe mykje med i tida framover.

Felta gir spennande utfordringar, ikkje minst når det gjeld forvaltningsmessige og juridiske problemstillingar.

Søkjaren må:

 • ha høgare utdanning
 • ha erfaring/interesse for utdanningssektoren
 • ha erfaring for offentleg sektor/forvaltningsarbeid
 • ha kunnskap om kommunesektoren og offentleg forvaltning
 • kunne kommunisere kompliserte problemstillingar på ein god måte, skriftleg og munnleg
 • kunne arbeide innanfor fristar
 • kunne samarbeide nært med andre faggrupper

Vi søkjer ein kollega som har erfaring og engasjement for utdanningssektoren, og evne til å setje seg inn i aktuelle lovverk og styringsdokument. Vidare søkjer vi ein kollega som ser det som viktig å samarbeide tett med kollegaer, både når det gjeld eigne saker og oppgåver, men og i avdelinga sitt samla arbeid. Vi tek atterhald om endringar i arbeidsoppgåver og avdelingstilknyting.

Vi tilbyr:

 •  spanande arbeidsoppgåver som opnar for kontakt med mange fagmiljø
 • gode vilkår med omsyn til utveksling av kompetanse med kollegaer i andre delar av sektor
 • eit godt arbeidsmiljø
 • strukturerte møtepunkt i avdelinga og fleksible møtepunkt med kollegaer
 • løn etter avtale i tråd med verksemda sin lønnspolitikk
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • bedriftsidrettslag

Stillinga er lønna i stillingskode 1434 rådgjevar eller 1364 seniorrådgjevar med lønn i spenn frå kr. 450 000,- til 580 000,- etter kvalifikasjonar. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn. Fylkesmannen følgjer elles statlege tilsetjingsvilkår. Tenestemålet er nynorsk.

Fylkesmannen ønskjer mangfald. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte til å søkje, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Nærare opplysningar om stillinga kan du få hos utdanningsdirektør Anne K. Hjermann på tlf.nr. 55 57 22 75, fmhoakh@fylkesmannen.no

Du søkjer stillinga gjennom søkjarportalen http://www.jobbnorge.no

Søkjarar lastar opp relevante vitnemål og attestar i portalen. Dersom du har utdanning frå utlandet må du laste opp NOKUT-godkjenning og godkjende omsettingar av vitnemål.

Vi gjer merksam på at du kan bli ført opp på søkjarlista sjølv om du ber om konfidensiell handsaming. Dersom ønske om konfidensiell handsaming ikkje blir tatt til følgje, blir du varsla.

 

Søknadsfrist: 26. september 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Hordaland
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen sentrum
 • Jobbnorge-ID
  142035
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger