Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO) dekker hele bredden i geofagene; fra de dype prosessene i mantel og litosfære, til overflateprosessene i øvre litosfære, til hydrosfære, atmosfære og biosfære – og vekselvirkningen mellom disse. Denne brede kunnskapsforvaltningen er et av instituttets kjennetegn nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har fire fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk) og et senter for fremragende forskning (Senter for jordas utvikling og dynamikk). I tillegg er vi knyttet til andre sentere og har flere ERC-tildelinger. Staben består av 40 professorer og førsteamanuenser, samt stipendiater, postdoktorer, forskere, tekniske og administrative medarbeidere - tilsammen rundt 240 ansatte.

Førsteamanuensis (20 %) i geofysikk og naturfarer

Seksjon for geografi og hydrologi har fokus på terrestriske prosesser i skjæringspunktet mellom atmosfære, hydrosfære, kryosfære og litosfære og innehar en unik tverrfaglig kompetanse som representerer sentrale landskapselementer i vårt klima. Seksjonen inkluderer også en retning innen geomatikk. Det legges vekt på feltstudier og observasjoner i kombinasjon med stokastiske og fysisk baserte modeller (modellutvikling og verifisering). Fagområdet naturfare (geohazard) dekkes av flere seksjoner innenfor instituttet.

Vi ønsker å ansette en førsteamanuensis i 20 % som skal bidra til undervisning, veiledning og forskning innen naturgeografi/hydrologi/geofysikk og naturfarer med særlig vekt på geofysiske målemetoder av fysiske parametere som snø, markvann, og grunne sedimenter. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en entusiastisk og dedikert person med følgende kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen naturgeografi, geofysikk (inkl. meteorologi/hydrologi), geologi eller geomatikk
 • Erfaring med geofysiske målemetoder som georadar, refraksjonsseismikk, elektriske målinger osv.
 • Bakgrunn fra arbeid med naturfarer, fortrinnsvis snøskred eller relaterte prosesser
 • Erfaring med undervisning og veiledning
 • Den som tilsettes må ha pedagogisk basiskompetanse, og søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år. Nærmere retningslinjer er nedfelt i ”Regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse”. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et konkurransefortrinn ved rangering av faglig/vitenskapelig kompetente søkere.

Vi tilbyr

Lønn: NOK 579 300 – 686 900 per år i 100 % stilling, avhengig av kompetanse og ansiennitet.

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Liste over vitenskapelige arbeider med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • En oversikt over øvrige kvalifikasjoner, blant annet undervisningserfaring, evne til å skaffe ekstern finansiering og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert, bes dokumentert
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 - 3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger kontakt:

Professor Bernd Etzelmüller, bernd.etzelmuller@geo.uio.no

Department Head Brit Lisa Skjelkvåle, britlisa@geo.uio.no

For informasjon om rekrutteringssystemet kontakt personalkonsulent Helene Jansen, + 47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no  

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  141912
 • Intern-ID
  2017/9472 - 1011
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger