Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i språkvitenskap

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i språkvitenskap med fokus på norskdidaktikk for en periode på 3 år, ev. 4 år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering i språkvitenskap.

 

Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter nærmere avtale.

 

Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag innen nordisk språkvitenskap (eller nordisk språk og litteratur), eller ha tilsvarende relevant faglig bakgrunn. 

 

Stillingen er knyttet til fagområdet norskdidaktikk, og prosjektet må være rettet mot grunnskolen og/eller grunnskolelærerutdanning. Søkere med prosjekter knyttet til IKT-støttet undervisning eller utdanning (f.eks. bruk av digitale læringsressurser, arbeid med digitale ferdigheter og digital kompetanse i norskfaget, bruk av digitale verktøy i norskfaget) vil bli prioritert. Kandidater med prosjekter rettet inn mot begynneropplæringen (trinn 1-4) oppfordres særlig til å søke.

 

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Alle disse momentene skal omtales og tillegges vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, framdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html.

Søkere til stillingen må beherske norsk muntlig og skriftlig.

 

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, spesialisering for språkvitenskap. Mer informasjon om spesialiseringen finnes her: http://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-spraakvitenskap.

 

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju. Med søkerens tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk før eventuell ansettelse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr. 436.900,- bto pr år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgaven /hovedfagsoppgaven
 • inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave, som skal sendes inn)
 • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist: 15.08.18


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for ph.d.-utvalget for språkvitenskap, Gro-Renée Rambø (gro-renee.rambo@uia.no) eller eller personalrådgiver Sevleta Memic; sevleta.memic@uia.no, tlf. 38 14 20 94.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  141849
 • Intern-ID
  Ref. 146/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger