Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleiefag

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig midlertidig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen sykepleiefag i perioden 01.01.18 – 31.12.18 med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag, Campus Bergen. Arbeidsområde vil hovedsaklig være master i klinisk sykepleie, studieretning anestesisykepleie.


Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) har ca. 2500 studenter og 250 ansatte. Avdelingen er organisert i tre institutter; Institutt for sykepleiefag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi og Institutt for sosialfag og vernepleie. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfag og tilbyr profesjonsutdanninger, master-, etter- og videreutdanninger. I tillegg har avdelingen Senter for kunnskapsbasert praksis og er vertsinstitusjon forSenter for omsorgsforskning vest. Avdelingens forskning er organisert i forskningsgrupper. Gjennom avdelingens faglige profil «kompetanse for utvikling av fremtidens helse- og velferdstjenester» er det et mål å bidra med samfunnsrelevant utdanning i samspill med sektorene vi utdanner for. En viktig strategisk satsing i avdelingen er fleksible læringsformer, som inkluderer vårt nye og svært avanserte simuleringssenter, SimArena.


Institutt for sykepleiefag tilbyr bachelorstudium i sykepleie og master i klinisk sykepleie som har syv ulike fordypningsområder. I tillegg har instituttet masterstudium i jordmorfag og videreutdanning i omsorgsteknologi og veiledning.


Ansvars- og arbeidsområde

 • Undervisning, veiledning og forskning innenfor relevante sykepleiefaglige emner knyttet til instituttets studieprogram og innenfor avdelingens forskningsprofiler
 • Undervisning og veiledning av studenter i ferdighetstrening og simulering
 • Oppfølging av studiegrupper
 • Oppfølging av ulike prosjekter og kliniske studier
 • Evaluering og sensurering  

Den som tilsettes, må i tillegg bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver som for eksempel studiekoordinering og emneansvar.

Stillingen innebærer samarbeid internt ved høgskolen så vel som med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Stillingen er i hovedsak knyttet til klinisk master; anestesisykepleie, men den som tilsettes vil også måtte påregne enkelte undervisnings- og veiledningsoppgaver i andre studietilbud i instituttet.      


Kvalifikasjonskrav

 • Grunnutdanning i sykepleie, videreutdanning i anestesisykepleie, relevant master/hovedfag og avlagt PhD grad eller dokumentasjon på førstekompetanse innenfor relevante fagområder
 • I tillegg til vitenskapelig kompetanse vil det bli lagt vekt på relevant forsknings- og fagutviklingserfaring
 • Det kreves oppdatert klinisk erfaring som anestesisykepleier
 • Pedagogisk kompetanse er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, samt på engelsk og god IKT-kompetanse.
 • Det er en fordel med interesse for og erfaring med studentaktive metoder og digitale undervisningsformer. 

Den som tilsettes må arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner og evne til å samarbeide med både studenter og kolleger.  

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdatoen.


Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og kan bli bedt om å holde prøveforelesning.

 

Slik søker du

Søkerne til stillingen vil bil vurdert av et sakkyndig utvalg.


Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Søknaden må også inneholde oversikt over vedlegg som dokumenterer søkerens pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser.


Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Det er også mulig å bare legge ved en lenke til særlig store dokument/publikasjoner. Dette finner du mer om under "Vedlegg" i søknadsprosessen. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Lønnsvilkår 

Stillingen blir lønnet i stillingskode 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor / 1008 høgskolelektor.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til pensjonskassen.


Generell informasjon

Den som blir tilsatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og ansvars- og arbeidsområde kan bli endret.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.


Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.


Kontaktperson

Fungerende instituttleder Bodil Molander Dale tlf: +47 55 78 90 


Hjemmeside

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  141839
 • Intern-ID
  17/09026
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger