Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Dekan ved Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU - 2.gangs utlysning - Ref.nr. 17/01393

Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker dekaner til de nyopprettede fakultetene (fra 1.1.2017). Dekanene skal bistå rektor i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til at organisasjonen når sine mål.

Dekanene er leder for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanene inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonale, konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer. Samarbeidet mellom fakultetene skal bidra til faglige synergieffekter. Fakultetene har betydelig eksternt finansiert forskning. De har ulike utfordringer og er av ulik størrelse. Dekanene skal bidra til at universitetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere.

Dekanene tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger.

Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) er et forskningsbasert fakultet med fokus på undervisning innen Matematikk, Naturvitenskap og Teknologi (MNT), samt didaktikk og pedagogikk.

Forskning, utdanning, innovasjon og formidling innen MNT-fagene står helt sentralt for NMBUs faglige utvikling innen miljø- og biovitenskapene. Digitalisering og automatisering basert på prinsipper innen kunstig intelligens gir NMBU nye verktøy for å utvikle bærekraftige samfunnsinfrastruktur. RealTeks fag står derfor sentralt i NMBUs strategi for å utdanne kandidater innen miljø- og biovitenskapene som kan være med å løse de store samfunnsutfordringene innen matforsyning, klimaendringer, fornybar energi, miljøvennlig ressursforvaltning og utvikling innen veterinærmedisin. Realtek fagfelt utvikles mot digitalisering, og vi tilbyr fra høsten 2017 ett nytt 2-årig masterprogram innen «Data Science» som lærer studentene å håndtere og analysere store datasett, såkalte «Big Data». Lærerutdanningens overordnede satsingsfelt er innen Utdanning for Bærekraftig Utdanning, som er godt forankret i NMBUs strategiske retning.

RealTek tilbyr seks 5-årige Mastere i Teknologi (sivilingeniør), 5-årig Lektorutdanning i Realfag og PPU, samt varig videreutdanning og etterutdanning. Fakultetet har ca 1100 registrerte studenter og god søkning til studieprogrammene. RealTek har ca 65 phd studenter registrert på fakultets doktorgradsprogram, og en rekke produktive forskningsgrupper. Fakultetet har aktive studentforeninger og støtter studentinnovasjonsaktiviteter gjennom «Eik Ideverksted».


Arbeidsoppgaver
Dekan skal:

 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet 
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå 
 • representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid 
 • sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning 
 • skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø 
 • lede medvirkningsbaserte prosesser 
 • sørge for effektiv teknisk-administrativ drift av virksomheten


Kvalifikasjonskrav for stillingen
Vi søker dekaner som har:

 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum dr.grad, innenfor et av fakultetets fagområder 
 • ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren
 • en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evne til å inspirere og motivere
 • kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte
 • evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt 
 • god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester 
 • god kjennskap til statlig avtale- og regelverk 
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid 

NMBU ønsker flere kvinner i lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.


NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger


Lønnsvilkår
Lønn etter avtale innenfor rammen for dekanstillinger (1474 Dekan).
Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Nærmere opplysning
Ytterligere opplysninger fås hos rektor Mari Sundli Tveit tlf: 934 29 699/epost mari.tveit@nmbu.no eller fungerende personal- og organisasjonsdirektør Heidi Blom tlf: 974 15 697/epost heidi.blom@nmbu.no


Sende søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist: 25.09.2017


Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av dekaner.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Ås
 • Jobbnorge-ID
  141747
 • Intern-ID
  17/01393
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger