NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Inntil 10 stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet lyser ut inntil 10 stipendiatstillinger. Stillingene er 3-årige uten pliktarbeid eller 4-årige med 25 % pliktarbeid, avhengig av instituttets behov.

Søkere fra alle fagområder ved Det humanistiske fakultet inviteres til å søke. Søkeren skal gjøre rede for hvordan prosjektet kan relateres til fakultetets etablerte fagmiljø. Tiltenkt hovedveileder fra et av fakultetets institutt skal i tillegg navngis i søknaden. Veileder må tilfredsstille krav til veiledning på doktorgradsnivå. Søkerne anbefales å kontakte fagmiljøet tidlig i prosessen.

Kandidaten som blir tilsatt, forplikter seg til å gjennomføre ph.d.-studiet innenfor tilsettingsperioden. Ph.d-utdanningen ved Det humanistiske fakultet er organisert i 5 program: estetiske fag, historie og kulturfag, språkvitenskap og tverrfaglige kulturstudier, samt audiovisuelle medier (fellesgrad med Høgskolen i Innlandet). Fagområdene som inngår i disse programmene framgår av studieplanen som er tilgjengelig på www.ntnu.no/hf/forskerutdanning.  Søkeren skal oppgi hvilket ph.d.-program hun/han skal være tilknyttet, men skal ikke fylle ut søknad om opptak på ph.d.-programmet.

Gjennom den vedlagte prosjektbeskrivelsen må søkerne dokumentere høyt vitenskaplig potensial. Prosjektbeskrivelsen er det viktigste elementet i evalueringen av søkerne. Det vil også være avgjørende at prosjektet lar seg gjennomføre innenfor de normerte 3 årene for ph.d-utdanningen, der ½ år er satt av til skoleringsdelen av programmet.

For ansettelse i stipendiatstilling kreves femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning med en veid gjennomsnittskarakter siste to år av studiet på B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Det vil bli lagt avgjørende vekt på gjennomføringstid på studiet.Strategiske vurderinger vil være sentrale element i utvelgingsprosessen.

Søknaden merkes med jnr. HF-17-041 og sendes elektronisk via www.jobbnorge.no med følgende vedlegg (helst i ett dokument):

 • Beskrivelse av forskningsprosjektet som skal gjennomføres i stipendperioden (se veiledning til prosjektbeskrivelse: www.ntnu.no/hf/phd/prosjektbeskrivelse)
 • Skannede kopier av vitnemål (originaler må kunne framvises på intervju)
 • Eventuell publikasjonsliste

For søkere som blir vurdert som aktuelle for tilsetting, vil det bli innhentet referanser og gjennomført intervju.

Søkerne kan få nærmere opplysninger om stillingene ved å kontakte seksjonssjef Hanne Siri Sund på tlf. 73 59 66 30 eller e post hanne.siri.sund@ntnu.no. For faglige spørsmål kan leder for det aktuelle ph.d.-programmet kontaktes direkte. Se programmets nettsider for kontaktinformasjon.

Stipendiatstillingene blir lønnet etter hovedtariffavtalen i staten, stillingskode 1017 lønnsramme 20, alternativ 8, og starter i ltr. 50, brutto kr 436 900,- pr. år. Fra beløpet blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting skjer etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitet og høgskoler. Det vil bli inngått kontrakt om tilsettingstid og pliktarbeid.

De som blir tilsatt, må rette seg etter vilkårene som til enhver tid gjelder for arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste. Arbeidssted skal være ved ett av instituttene ved Det humanistiske fakultet. De som blir tilsatt må være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.

På bakgrunn av et statlig personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, blir spesielt personer med minoritetsbakgrunn oppfordret til å søke på stillingene.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet har søkerne krav på å bli varslet. Merk: søknader som ikke sendes via Jobbnorge eller innen fristen vil ikke bli vurdert.

Mer informasjon om Det humanistiske fakultet finner du på: www.ntnu.no/hf.

Søknadsfrist er 15. oktober 2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  141477
 • Intern-ID
  HF 17-041
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger